757445 การแก้ต่างทางธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์  
Advocacy for Logistics Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757445 การแก้ต่างทางธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ (Advocacy for Logistics Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ธนัตถ์ภัทร  ถิรธนัชดิลก
วิชาพื้นฐาน 757112 องค์การและการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา     ทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคในการแก้ต่างทางธุรกิจ การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง เพื่อการจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
    
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการแก้ต่างทางธุรกิจในการจัดการทางโลจิสติกส์
    2) เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาแนวคิด เทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ต่างทางธุรกิจ
    3) เพื่อนิสิตสามารถนำหลักการและความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาและดำเนินการจัดการทางโลจิสติกส์ ในสถานการณ์ต่างๆ
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top