760241 การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ  
Accounting for Business Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760241 การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ (Accounting for Business Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ธิญาดา  พิชญาศุภกุล
วิชาพื้นฐาน 760111
คำอธิบายรายวิชา     ความหมายและความสำคัญของบัญชี ปัญหาและการยุกต์ การบัญชีต้นทุนและบัญชีการเงินเพื่อการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมทางธุรกิจ การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์เพื่อเลือกโครงการลงทุนและการวัดผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจและสามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การได้
    2. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ : 2545)
    
วัน/เวลา/สถานที่     
    อังคาร / 13.00 – 12.00 น. /17303,
    อังคาร / 16.30 - 19.30 น. /17302
    พฤหัสบดี / 09.00 – 12.00 น. /17304
    ศุกร์ / 16.30 - 19.30 น. /17302
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. พัชนิจ เนาวพันธ์ . บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ . สำนักพิมพ์ มก . 2549
    2. เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนิจ เนาวพันธ์. เอกสารประกอบการสอนวิชาบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2552.
    3. สไลด์ผ่านเว็บรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ
    
เกณฑ์การวัดผล     การบ้านและกรณีศึกษา ร้อยละ 10
    รายงาน(กลุ่ม) โครงงานแผนธุรกิจ ร้อยละ 10
    สอบย่อย ครั้งที่1 ร้อยละ 10
    สอบกลางภาค ร้อยละ 30
    สอบปลายภาค ร้อยละ 40
    
    
การประเมินผลการเรียน     
    
    
    ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
    
การให้นิสิตเข้าพบ     อังคารและศุกร์/9.00-12.00/10423 โทรศัพท์ 038-352-380 # 10423 อีเมล์ tiyadah_gift@hotmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top