355111 ภาษาอังกฤษ 1  
Foundation English I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355111 ภาษาอังกฤษ 1 (Foundation English I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อำพล  วิจิตขจี
วิชาพื้นฐาน กำหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถ ในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
    
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงโครงสร้างที่สำคัญของภาษาอังกฤษ
    2. เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
    3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสื่อความหมายโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
    
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 803 ศุกร์ 16.30 - 19.30
    หมู่ 820 ศุกร์ 13.00 - 16.00
    หมู่ 811 พุธ 16.30 - 19.30
    หมู่ 814 ศุกร์ 16.30 - 19.30
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน      1. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1
     2. หนังสืออ่านนอกเวลา Emil and the Detectives ของ Penguin Readers
     3. หนังสือฝึกทักษะการฟัง Active Listening 1 Units 1-8 ของ Cambridge
    
เกณฑ์การวัดผล      1. ในชั้นเรียน 40 คะแนน
     2. การสอบย่อย (Quiz) 20 คะแนน
     3. การเขียน (Writing) 10 คะแนน
     4. การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน (Class Participation) 10 คะแนน
     5. สอบข้อเขียนกลางภาค 60 คะแนน
     6. สอบปลายภาค 100 คะแนน
     7. สอบข้อเขียน 60 คะแนน
     8. สอบการฟัง 20 คะแนน
     9. สอบหนังสืออ่านนอกเวลา 20 คะแนน
    
การประเมินผลการเรียน     พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมดคำนวน 100 คะแนน แบบอิงเกณฑ์โดยมีระดับคะแนน
     50 - 100 P
     00 - 49 NP
    
การให้นิสิตเข้าพบ     จันทร์ 13.30 - 16.00
ข้อกำหนดในการเรียน      1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80 % 36 ชั่วโมง
     2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
     3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top