352221 การประชาสัมพันธ์ I  
Public Relation I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 352221 การประชาสัมพันธ์ I (Public Relation I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิภา  นิรุตติกุล
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ความหมาย ประวัติ วิวัฒนาการและ
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้ทราบความสำคัญของการป
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคาร เวลา 13.00 -16.00
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1 ตำราหรือเอกสารหลัก : การประช
เกณฑ์การวัดผล     1.สอบกลางภาค ร้อยละ 45
    2.สอบป
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพุธ - วันพฤหัสบดี เวลา 08
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top