754111 ภาษาอังกฤษ I  
Fundamental English I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754111 ภาษาอังกฤษ I (Fundamental English I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภัสรา  พงษ์สุขเวชกุล
วิชาพื้นฐาน กำหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงโครงสร้างที่สำคัญของภาษาอังกฤษ
    2. เพื่อให้นิสิตพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
    3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสื่อความหมายโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม
    
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคาร เวลา 16.30 น.–19.30 น. หมู่ 801 ห้อง 1406
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. หนังสือเรียน Fundamental English I
    2. หนังสืออ่านนอกเวลา The Story of the Olympics: An Unofficial History ของ Macmillan Readers
    3. หนังสือฝึกทักษะการฟัง Learning to Listen 1 Units 1-8 ของ Macmillan
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ในชั้นเรียน 40 คะแนน
    - การสอบย่อย (Quiz) 20 คะแนน
    - การเขียน (Writing) 10 คะแนน
    - การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน (Class Participation) 10 คะแนน
    2. สอบข้อเขียนกลางภาค 60 คะแนน
    3. สอบปลายภาค 100 คะแนน
    - สอบข้อเขียน 60 คะแนน
    - สอบการฟัง 20 คะแนน
    - สอบหนังสืออ่านนอกเวลา 20 คะแนน
    
การประเมินผลการเรียน     พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ดังนี้
    คะแนน ระดับคะแนน
    50 - 100 P
     ต่ำกว่า 50 NP
    
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ห้อง 10435 อีเมล์ patsara@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top