355111 ภาษาอังกฤษ 1  
Foundation English I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355111 ภาษาอังกฤษ 1 (Foundation English I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภัสรา  พงษ์สุขเวชกุล
วิชาพื้นฐาน กำหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงโครงสร้างที่สำคัญของภาษาอังกฤษ
    2. เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
    3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสื่อความหมายโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคาร เวลา 16.30 น.–19.30 น. หมู่ 801 ห้อง 1406
    วันศุกร์ เวลา 09.00 น.–12.00 น. หมู่ 806 ห้อง 10103
    วันศุกร์ เวลา 13.00 น.–16.00 น. หมู่ 809 ห้อง 10103
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. หนังสือเรียน Fundamental English I
    2. หนังสืออ่านนอกเวลา The Story of the Olympics: An Unofficial History ของ Macmillan Readers
    3. หนังสือฝึกทักษะการฟัง Learning to Listen 1 Units 1-8 ของ Macmillan
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ในชั้นเรียน 40 คะแนน
    - การสอบย่อย (Quiz) 20 คะแนน
    - การเขียน (Writing) 10 คะแนน
    - การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน (Class Participation) 10 คะแนน
    2. สอบข้อเขียนกลางภาค 60 คะแนน
    3. สอบปลายภาค 100 คะแนน
    - สอบข้อเขียน 60 คะแนน
    - สอบการฟัง 20 คะแนน
    - สอบหนังสืออ่านนอกเวลา 20 คะแนน
    
การประเมินผลการเรียน     พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ดังนี้
    คะแนน ระดับคะแนน
    50 - 100 P
    ต่ำกว่า 50 NP
    
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ห้อง 10435 อีเมล์ patsara@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top