355111 ภาษาอังกฤษ 1  
Foundation English I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355111 ภาษาอังกฤษ 1 (Foundation English I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภัสรา  พงษ์สุขเวชกุล
วิชาพื้นฐาน ???????????????????????????????????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????? ????? ??? ???? ????? ?????????????????????????? 4 ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????????????????????????????????
    2. ?????????????????????????? ??? ???? ?????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? ???? 16.30 ?.–19.30 ?. ???? 801 ??? 1406
    ???????? ???? 09.00 ?.–12.00 ?. ???? 806 ??? 10103
    ???????? ???? 13.00 ?.–16.00 ?. ???? 809 ??? 10103
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????? Fundamental English I
    2. ????????????????? The Story of the Olympics: An Unofficial History ?? Macmillan Readers
    3. ??????????????????? Learning to Listen 1 Units 1-8 ?? Macmillan
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ??????????? 40 ?????
    - ?????????? (Quiz) 20 ?????
    - ???????? (Writing) 10 ?????
    - ????????????????????????????????? (Class Participation) 10 ?????
    2. ????????????????? 60 ?????
    3. ?????????? 100 ?????
    - ??????????? 60 ?????
    - ???????? 20 ?????
    - ???????????????????? 20 ?????
    
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????? 100 ????? ??????????????????????
    ????? ??????????
    50 - 100 P
    ??????? 50 NP
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ???? 9.00 ?. – 15.00 ?. ??? 10435 ?????? patsara@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top