131211 การเงินธุรกิจ  
Business Finance
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131211 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จตุพร  ตังคทัช
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     จุดมุ่งหมายและหน้าที่บริหารทางการเงิน การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินรวมทั้งการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้า และนโยบายอื่น ๆ ทางการเงิน
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินธุรกิจเบื้องต้น ในด้านโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของฝ่ายการเงินในกิจการ
    2) เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจเป้าหมายและความสำคัญของการบริหารการเงิน หรือการเงินธุรกิจ
    3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเครื่องมือทางการเงิน เพื่อเข้าใจฝ่ายการเงิน จากมุมมองของฝ่ายอื่นในกิจการ
    4) เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเครื่องมือทางการเงินพื้นฐานสำหรับวิชาการเงินในระดับสูงต่อไป
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 1412 (800)
    วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 1412 (850)
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. การเงินธุรกิจ (มธ.) ผู้แต่ง ผศ.พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล
    2. เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน: การเงินธุรกิจ (TSI) ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
    3. การประเมินมูลค่าสินทรัพย์: การลงทุนในตราสารทุน (TSI) ผู้แต่ง ผศ.ปิยรัตน์ กฤษณามระ, อ.ดร.รวี ลงกานี
    4. การประเมินมูลค่าสินทรัพย์: การลงทุนในตราสารหนี้ (TSI) ผู้แต่ง อ.จตุพร ตังคธัช
    5. การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน: ทฤษฎีตลาดทุน (TSI) ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
    6. เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน: การวิเคราะห์งบการเงิน (TSI) ผู้แต่ง อ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์, คุณธนเดช มหโภไคย, และ ผศ.วิภาดา ตันติประภา
    
เกณฑ์การวัดผล     1) การสอบกลางภาค ร้อยละ 50
    2) การสอบปลายภาค ร้อยละ 50
    การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ไม่สามารถส่งหรือสอบภายหลังกำหนดเวลาได้ การขาดสอบไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ นิสิตจะไม่ได้ส่วนคะแนนดังกล่าว
    
การประเมินผลการเรียน     ใช้วิธีการอิงเกณฑ์ ร้อยละ 50 สำหรับคะแนนการผ่าน และอิงกลุ่มสำหรับการแบ่งเกณฑ์เพื่อจำแนกระดับความสามารถ
การให้นิสิตเข้าพบ     วัน/เวลา/สถานที่ นิสิตสามารถพบผู้สอนได้ก่อนและหลังการเรียนการสอน หรือนัดหมายล่วงหน้าในเวลาอื่น
    อิเมล์ chatuporn@hotmail.com / chatuporn@intelligence-strategies.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตควรเตรียมพร้อมก่อนการเรียนแต่ละครั้งโดยศึกษาตำราเรียนหลักตามตารางการเรียนการสอน
    2) นิสิตต้องนำเครื่องคำนวณเข้าเรียนทุกครั้ง สำหรับการสอบกลางภาค และปลายภาคอนุญาตให้นำเฉพาะเครื่องคำนวณที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสอบเท่านั้น และนำเข้าสอบได้ไม่เกิน 2 เครื่อง อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณทางการเงินเข้าห้องสอบได้ รวมถึง สนับสนุนให้นิสิตเอกการเงินมีเครื่องคำนวณทางการเงิน [Financial Calculator] ทุกคน รุ่นที่แนะนำ คือ Texas Instrument BA II Plus
    3) นิสิตควรศึกษาทบทวนเนื้อหาภายหลังการเรียนการสอนทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ การศึกษาทบทวนในระยะเวลาอันสั้นไม่อาจก่อให้เกิดคุณภาพในการเรียน
    4) การคำนวณที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้ นิสิตต้องทดลองคำนวณด้วยตนเอง การเรียนวิชานี้ให้ใช้ความเข้าใจเป็นแนวทางหลักในการเรียน การท่องจำไม่มีประโยชน์กับนิสิตในการเรียนวิชาการเงินใด ๆ
    5) เมื่อมีการสอนในบทเรียนใด นิสิตควรทดสอบความรู้ที่ได้รับจากบทเรียน โดยใช้คำถามท้ายบทในหนังสือเรียนหลัก และเอกสารหลัก นอกจากนี้ นิสิตสามารถทดสอบความรู้จากหนังสือเรียนประกอบเล่มอื่นได้ตามความเหมาะสม
    6) อาจารย์ผู้สอนสนับสนุนให้นิสิตถามส่วนของบทเรียนซึ่งอาจารย์ผู้สอนกล่าวถึงในชั้นเรียน เมื่อไม่สามารถติดตามการสอน หรือเมื่อมีความเห็นเพิ่มเติมในบทเรียน รวมถึงนิสิตควรปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพื่อคำแนะนำเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนเมื่อจำเป็น
    7) ไม่อนุญาตให้นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าเรียน
    8) นิสิตต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
    9) นิสิตต้องประพฤติตนอย่างเหมาะสมระหว่างการเรียนการสอน ในระหว่างการเรียนการสอน เมื่อมีนิสิตคนใด ใช้โทรศัพท์มือถือในห้อง การเรียนการสอนในครั้งนั้นจะสิ้นสุดทันที และนิสิตต้องรับผิดชอบในเนื้อหาในการเรียนการสอนในครั้งนั้น เพื่อพร้อมในการเรียนการสอนในเนื้อหาในครั้งถัดไป
    10) ข้อสอบวิชานี้ทั้ง การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค เป็นการทดสอบทั้งความรู้ที่สอนในชั้นเรียนและความรู้ที่ได้จากการอ่านบทเรียนในตำราที่กำหนด นิสิตต้องสามารถประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ การเรียนโดยการท่องจำโดยไม่เข้าใจในบทเรียนนับว่า นิสิตไม่ผ่านวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชานี้
    11) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ไม่สามารถส่งหรือสอบภายหลังกำหนดเวลาได้ การขาดสอบไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ นิสิตจะไม่ได้ส่วนคะแนนดังกล่าว
    12) นิสิตที่ส่อทุจริตหรือทุจริต ในการสอบกลางภาค หรือการสอบปลายภาค จะได้รับเกรด F ในทันที
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข
1 - Syllabus
4 พฤศจิกายน 2553

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top