130171 การบัญชีการเงิน  
Financial Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130171 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิตยา  งามแดน
วิชาพื้นฐาน - ไม่มี -
คำอธิบายรายวิชา     หลักการบัญชีทั่วไป วิธีบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ การจัดทำรายงานทางการเงิน และหลักบัญชีต้นทุน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการบัญชีทั่วไป และสามารถนำข้อมูล ทางการบัญชี ไปใช้ประโยชน์ได้
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับ เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นเจ้าของได้
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้
    4. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนได้
    5. เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษา มีความรับผิดชอบและมีความกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่บทเรียนและเรื่องอื่นๆ
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 802 และ 852 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00. และ 16.30-19.30 ห้อง 17303
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหลัก หนังสือการบัญชีการเงิน ผศ. นิตยา งามแดน
     ตำราประกอบ บัญชีการเงิน อ.พะยอม สิงเสน่ห์
     หลักการบัญชีเบื้องต้น (ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์) ผศ. พรศิริ และคณะ
    การบัญชีเบื้องต้น รศ. ธารี หิรัญรัศมี และคณะ
    มาตรฐานการบัญชี โดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นต้น
    
เกณฑ์การวัดผล      งานที่มอบหมาย 12%
     การสอบ 88%
    - สอบย่อย 8%
    - สอบกลางภาค 40%
    - สอบปลายภาค 40%
    รวม 100%
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยพิจารณาทั้งเกณฑ์และกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ 10418
     วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ 10418
    
ข้อกำหนดในการเรียน     ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง)
    2. นิสิตต้องไม่เข้าเรียนช้าเกินกว่า 10 นาที มิฉะนั้นต้องเข้าห้องหลังจากได้รับอนุญาต
    3. นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top