130171 การบัญชีการเงิน  
Financial Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130171 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิตยา  งามแดน
วิชาพื้นฐาน - ????? -
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????? ???????????????????????????????????? ??????? ?????????? ???????????? ??????? ????????? ??????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????? ?????????? ????????????????
    2. ????????????????????????????????????????????? ????? ???????????? ??????? ??????? ?????????? ???????????? ???????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????
    4. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    5. ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 802 ??? 852 ??????????? ???? 13.00-16.00. ??? 16.30-19.30 ??? 17303
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ???????? ???????????????????? ??. ????? ?????
     ?????????? ??????????? ?.????? ????????
     ???????????????????? (????????????????????) ??. ?????? ??????
    ???????????????? ??. ???? ?????????? ??????
    ??????????????? ??? ???????????????????????????????????? ???????
    
เกณฑ์การวัดผล      ???????????? 12%
     ?????? 88%
    - ??????? 8%
    - ????????? 40%
    - ?????????? 40%
    ??? 100%
    
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ??????????? ???? 9.00-12.00 ?. ? ????????????? 10418
     ???????? ???? 13.00-16.00 ?. ? ????????????? 10418
    
ข้อกำหนดในการเรียน     ????????????????????????? ?????? 80 ????????????????? (????????????????? 12 ????)
    2. ??????????????????????????????? 10 ???? ????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
    4. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top