999141 มนุษย์กับสังคม  
Man and Society
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อัมพร  สุคันธวณิช
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     พื้นฐานของมนุษย์โดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมด้านวัฒนธรรม การจัดการระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาและแนวทางแก้ไข
วัตถุประสงค์      เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางธรรมชาติของมนุษย์กับสังคม และวัฒนธรรม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และ ภูมิหลังที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 เรียนวันเสาร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.
    
    หมู่ 850 เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
    
    ห้องเรียน 1101
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. หนังสือประกอบวิชามนุษย์กับสังคม
    2. เอกสารอื่น ซึ่งอาจารย์แต่ละหัวข้อบรรยายอาจกำหนดเพิ่มเติม
    
เกณฑ์การวัดผล     การสอบกลางภาค 45
     การสอบปลายภาค 45
    กิจกรรม (พฤติกรรม / รายงาน) 10
    
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดคะแนนโดยพิจารณาจากกลุ่ม (คะแนนสอบอิงกลุ่ม) และพฤติกรรม (ความรับผิดชอบและวินัย) ในกรณีขาดเรียนเกิน 20% ของเวลาเรียนทั้งหมด (หลัง Add –Drop) จะหมดสิทธิ์สอบ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตร
การให้นิสิตเข้าพบ     ผศ.อัมพร สุคันธวนิช
    โทรศัพท์ 081-735-2992
     อีเมล์ lekampon@gmail.com
    
    หรือ พัทธนันท์ โพธิ์เขียว (พี่ปู) ห้องส่วนงานจัดการศึกษา
    คณะวิทยาการจัดการ (ตึก 10)
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top