999141 มนุษย์กับสังคม  
Man and Society
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อัมพร  สุคันธวณิช
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????? ???????? ???????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????? ?????? ???????? ?????????????? ??????????????????? ??????????????????
วัตถุประสงค์      ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????? ??????? ???????? ??? ???????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ????????????? ???? 9.00 - 12.00 ?.
    
    ???? 850 ????????????? ???? 13.00 - 16.00 ?.
    
    ???????? 1101
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ?????????????????????????????
    2. ?????????? ????????????????????????????????????????????
    
เกณฑ์การวัดผล     ???????????? 45
     ????????????? 45
    ??????? (???????? / ?????) 10
    
    
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????????????? (???????????????) ??????????? (?????????????????????) ?????????????????? 20% ????????????????? (??? Add –Drop) ?????????????? ??????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ??.????? ??????????
    ???????? 081-735-2992
     ?????? lekampon@gmail.com
    
    ???? ????????? ?????????? (?????) ????????????????????
    ????????????????? (??? 10)
ข้อกำหนดในการเรียน     

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top