760171 หลักการบัญชี  
Principles of Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760171 หลักการบัญชี (Principles of Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิตยา  งามแดน
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา     ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี วงจรบัญชี หลักการวัดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน การบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินของธุรกิจบริการ และธุรกิจซื้อมาขายไป การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการบัญชีทั่วไป และสามารถนำข้อมูล ทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถวัดผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานทางการเงินได้
    4. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนได้
    5. เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษา มีความรับผิดชอบและมีความกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่บทเรียนและเรื่องอื่นๆ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 และ 850 จันทร์ เวลา 9.00-12.00 และ 16.30-19.30 ห้อง 17303
    
    หมู่ 802 และ 852 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00. และ 16.30-19.30 ห้อง 17303
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารหลัก:
    หนังสือการบัญชีการเงิน อ.นิตยา งามแดน
    
    หนังสืออื่นๆ :
    1. บัญชีการเงิน อ.พะยอม สิงเสน่ห์
    2. หลักการบัญชีเบื้องต้น (ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์) ผศ. พรศิริ และคณะ
    3. การบัญชีเบื้องต้น รศ. ธารี หิรัญรัศมี และคณะ
    4. มาตรฐานการบัญชี โดย สภาวิชาชีพบัญชี
เกณฑ์การวัดผล     -การบ้าน และงานที่มอบหมาย 15%
    -สอบย่อย 5%
    -สอบกลางภาค 40%
    -สอบปลายภาค 40%
    รวม 100%
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยพิจารณาทั้งเกณฑ์และกลุ่ม โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ 10418
     วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ 10418
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง)
    2. นิสิตต้องเข้าเรียนตรงเวลา มิฉะนั้นต้องเข้าห้องหลังจากได้รับอนุญาต
    3. นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อยตามประกาศมหาวิทยาลัย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    5. กรณีขาดเรียนในวันที่มีกิจกรรมในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มหรือทดสอบย่ิอย หรือกิจกรรมใดๆก็ตาม จะไม่สามารถทำย้อนหลังได้ หากไม่ได้รับอนุญาต
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top