130413 ทฤษฎีบัญชี  
Accounting Theory
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130413 ทฤษฎีบัญชี (Accounting Theory)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย์
วิชาพื้นฐาน 01130311 การบัญชีขั้นสูง I (Advanced Accounting I)
คำอธิบายรายวิชา     วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสร้าง แนวความคิดและข้อสมมติฐานทางการบัญชีรวมถึงการนำเอาวิธีการ และหลักการต่างๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ มาตรฐานของสถาบันแห่งวิชาชีพและสังคม หลักการบัญชีเกี่ยวกับการวัดผลการดำเนินงานประจำงวดและฐานะการเงิน ตลอดจนการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ การเสนอรายงานทางการเงิน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการและแนวคิดทางการบัญชี และแม่บทการบัญชี
    2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและประโยชน์ของมาตรฐานการบัญชี
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถนำมาตรฐานการบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการแสดงผลการดำเนินงาน การวัดมูลค่าเพื่อแสดง ฐานะการเงิน และการรายงานทางการเงิน
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่บรรยาย 800 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 10203
    หมู่บรรยาย 850 วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 19.30 น. ห้อง 10203
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     - รศ.ดร. ศศิวิมล มีอำพล. ทฤษฎีการบัญชี (เล่ม1) . กรุงเทพ : บริษัท อินโฟไมนิ่ง จำกัด, 2554.
    - รศ.ดร. ศศิวิมล มีอำพล. ทฤษฎีการบัญชี (เล่ม2) . กรุงเทพ : บริษัท อินโฟไมนิ่ง จำกัด, 2555.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. การศึกษาค้นคว้าและงานที่มอบหมาย 20%
    2. การสอบ
    2.1 สอบกลางภาค 40%
    2.2 สอบปลายภาค 40%
     รวม 100%
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยพิจารณาอิงตามเกณฑ์และกลุ่มประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     - วันอังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องพักอาจารย์ 10442 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
    - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องพักอาจารย์ 10442 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
     อีเมลล์ fmsppsr@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือขาดเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากขาดเรียนเกิน 3 ครั้งจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ
    2. นิสิตต้องเข้าเรียนตรงเวลา
    3. นิสิตต้องแต่งกายเรียบร้อย ถูกระเบียบ เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้าพบขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    4. นิสิตต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะเรียนอยู่ในชั้นเรียน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top