355211 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นต้น  
Basic English Structure
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355211 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นต้น (Basic English Structure)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ปิยะดา  โล
วิชาพื้นฐาน 355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
คำอธิบายรายวิชา     Structure analysis of written language based on articles or excerpts at the intermediate language level to gain an insight into the relationships of the elements within the sentence structure and those between sentences.
วัตถุประสงค์     1.The students are able to use patterns and useful expression.
    2.The students can comprehend reading passages of their level.
    3.The students are able to analyze and synthesize not only particular constructions, but also any sentences of the same level of difficulty.
    
วัน/เวลา/สถานที่     พุธ 13.00 - 16.00 น. ห้อง หมู่ 800
     16.30 – 19.30 น. ห้อง หมู่ 850
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก: 01355211 Basic English Structure
    ตำราหรือเอกสารประกอบ
    1.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์. (2546). Structure and Writing in English. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
    2.พิบูล ทีปะปาล. Mastering Your English Grammar Book 2. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์
    3. Ehrlich, Eugene. (2000). Schaum’s Outlines of English Grammar. 3 rd. ed. New York: McGraw-Hill.
    4. Rabieb Nakalasin, Kanitta Utawanit, and Yura Iemchuen. (1984). Practical English Grammar. 2nd. Ed. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    5. Stageberg, Norman C. (1971). An Introductory English Grammar. 2nd.ed. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. การทำงานส่ง ร้อยละ 10
    2. การสอบ ร้อยละ 80
    - การสอบย่อย 2 ครั้ง จำนวน 10 คะแนน
    - การสอบกลางภาค จำนวน 35 คะแนน
    - การสอบปลายภาค จำนวน 35 คะแนน
    3.ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
    
การประเมินผลการเรียน      80 - 100 A
     75 – 79 B+
     70 – 74 B
     65 – 69 C+
     60 – 64 C
     55 – 59 D+
     50 – 54 D
     0 – 49 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ      ห้อง 10438
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top