754111 ภาษาอังกฤษ I  
Fundamental English I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754111 ภาษาอังกฤษ I (Fundamental English I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน กำหนดจากผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กัน ทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถใช้
    การใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
    
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงโครงสร้างที่สำคัญของภาษาอังกฤษในระดับยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
    2. เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
    3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสื่อความหมายโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
    
วัน/เวลา/สถานที่     ตามหมู่เรียน
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I
    2. หนังสืออ่านนอกเวลา “A Christmas Carol” ของสำนักพิมพ์ Oxford
    3. หนังสือฝึกทักษะการฟัง Learning to listen: Making sense of spoken English: Units 1-8 ของ Macmillan
    
เกณฑ์การวัดผล     คะแนนรวม 100 คะแนน
    1. การสอบ ร้อยละ 60
     การสอบกลางภาค จำนวน 25 คะแนน
     การสอบปลายภาค จำนวน 35 คะแนน
    2. การสอบย่อย จำนวน 10 คะแนน
    3. การนำเสนอหน้าห้อง (Group Presentation) 10 คะแนน
    3. การทำงานเขียน (Writing) จำนวน 10 คะแนน
    4. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 10 คะแนน
    
    
    
การประเมินผลการเรียน     P (ร้อยละ 50) ถือว่า ผ่าน
    NP (น้อยกว่าร้อยละ 50) ถือว่า ไม่ผ่าน
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
    2) การเข้าชั้นเรียนสายสามารถทำได้ในกรณีที่จำเป็นและมีเหตุผลที่สมควรเท่านั้น หากผู้สอนพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุผลที่ไม่สมควรนิสิตผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียนและจะไม่เช็คชื่อเข้าเรียนให้
    3) นิสิตที่แต่งกายผิดระเบียบมหาวิทยาลัยและมีความประพฤติไม่เรียบร้อยไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ หากไม่ปฏิบัติตามนิสิตผู้นั้นจะถูกหักคะแนนในส่วนความสนใจเข้าเรียน ครั้งละ 1 คะแนน
    5) งดใช้เครื่องมือใดๆ ในการสื่อสารในห้องเรียน
    6) ในการเรียนให้นิสิตใช้ตำราประกอบการเรียนใหม่เท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนของนิสิต
    7) หากลากิจให้ยื่นใบลาก่อนวันที่มีการเรียนการสอน หากไม่ปฏิบัติตามนี้ถือว่านิสิตขาดเรียน
    8) หากลาป่วยต้องส่งใบลาพร้อมทั้งแนบใบรับรองแพทย์ ภายหลังทันทีในวันที่สามารถมาเรียนได้ (ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น)
    9) ในการลาใดๆ จะพิจารณาตามเหตุผลอันสมควร
    10) ห้ามรับประทานอาหาร ของขบเคี้ยว ในห้องเรียน
    11) ตารางกิจกรรมการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเช่นกรณีที่มีการหยุดเรียน โดยคำสั่งของมหาวิทยาลัย รัฐบาล หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top