763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  
Research Methods in Hotel and Tourism Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน
 
ตารางนัดปรึกษา

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (Research Methods in Hotel and Tourism Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน 757122 Business Statistics
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
     Research principles and methods. Defining research problem of hotel and tourism business including research proposing and presenting.
    
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????
    2. ????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
    3. ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     - ???? 800 ???????? ???? 16.30 - 19.30 ?. ??? 10109
    - ???? 850 ???????? ???? 13.00 - 16.00 ?. ??? 10109
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????????????
    
    1) ???????
    
    ????? ????????????. 2545. ???????????????? : ???????????????????????????. ???????????? 6. ??????? : ??????????????????????????????.
    
    _______. 2548. ?????????????????????????? Spss for Windows. ???????????? 4.??????? : ???????????????????????????, ????????????????????.
    
    ?????? ??????. 2546. ???????????????. ???????????? 4. ??????? : ??????????????????????????????.
    
    ?????????? ??????????. 2548. ???????????????????????????????????. ????????????????? ??????????????????????.
    
    ?????? ????????? ??????????? ???????. 2548. ??????????????????????. ???????????? 15. ??????? : ?????????????????????????????????.
    
    ??????? ?????????????????. 2542. ????????????????????????????????????????????????.???????????? 5. ??????? : ????????????????.
    
    _______. 2547. ???????????????????????????????. ???????????? 8. ??????? : ???????????????.
    
    ??????? ?????????????????. 2549. ??????????????????????????. ???????????? 4. ??????? : ???????????????.
    
    ????? ???????. 2542. ?????????????????????????????????. ???????????? 3. ??????? : ?????????????????????????????????.
    
    ??????? ??????. 2548. ????????????????????????????. ???????????? 6. ??????? : ??????????????????????????????.
    
    ?????? ???????. 2546. ????????????????????????????. ???????????? 2. ???????????? 49 ????????????????? ???????????????????????? ??????????????, ????????????????????. ??????? : ??????????????????????????????.
    
    ????????? ?????????????. 2548. ??????????????????. ???????????? 2. ??????? : ?????????????????????????????????.
    
    ??????? ?????????. 2547. ??????????????????????????. ???????????? 4. ??????? : ??????????????????????????????.
    
    ??????? ?????????, ???????? ????????? ???????? ???????. 2547. ???????????????????????????????????????. ???????????? 4. ??????? : ?????? ??????????????? ?????.
    
    ????? ?????????. 2544. ???????????????????. ??????? : ??????????????? ?????.
    
    ?????? ??????????. 2548. ????????????????????????????. ??????? : ?????????????????????????????????.
    
    ?????? ??????????????????. 2543. ??????????????????????????????. ???????????? 4. ??????? : ?????? ???????? ???????? ?????.
    ______. 2546. ???????????????????????????????. ???????????? 12. ??????? : ?????? ???????? ???????? ?????.
    
    2) ?????????
    
    Berenson, Mark L. and Levine David M. 1999. Basic Business Statistics : Concepts and Applications. 7th ed. Upper Saddle River : Prentice Hall, Inc.
    
    Cavana, Robert Y., Delahaye, Brian L. and Sekaran, Uma. 2001. Applied Business Research : Qualitative and Quantitative Methods. Milton : John Wiley and Sons Australia, Ltd.
    
    Churchill, Gilbert A. Jr. and Iacobucci, Dawn. 2005. Marketing Research : Methodological Foundations. 9th ed. Mason : Thomson South-Western.
    
    Cooper, Donald R. and Schindler, Pamela S. 2006. Business Research Methods. 9th ed. New York : McGraw-Hill, Inc./Irwin.
    
    Duane, Davis. 2005. Business Research for Decision Making. 6th ed. Toronto : Thomson Brooks/Cole.
    
    Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business : A Skill Building Approach. 4 th ed. New York : John Wiley and Sons, Inc.
    
    Zikmund, William G. 2003. Business Research Methods. 7th ed. Mason : Thomson South-Western.
    
    2. ??????????????????????????
    
    1) ???????
    
    ????? ????????????. 2547. ????????. ???????????? 7. ??????? : ??????????????????????????????.
    
    ??????? ??????? ???????? ???????. 2530. ????????????????. ??????????????????????????,
    ????????????????????????????????????????????????????????. ??????? : ??????????????????????.
    
    ???? ?????????? ???????????? ??????????. 2540. ???????????? : ???????????. ???????????? 4. ??????? : ?????????????????????????? ?????.
    
    ?????? ?????????, ?.?. 2541. ??????????????????????????? ???????????????????????????. ???????????? 6. ??????? : ?????? ?????????? ????????????? ?????.
    
    ???? ??????, ?????? ???????, ????? ?????????? ???????? ?????????. 2546. ??????????. ???????????? 10. ??????? : ?????????????????????????????????.
    
    ???????? ??????????. 2541. ???????????????. ???????????? 4. ???????????? 29 ?????????? ???????????????????????? ??????????????, ????????????????????. ??????? : ??????????????????????????????.
    
    ???? ????. 2545. ?????????????????. ???????????? 2. ??????? : ?????? ??????????? ?????.
    
    ?????? ??????. 2545. ?????????????????????. ???????????? 2. ??????????????????????????,???????????????????????????. ??????? : ??????????????????????????????.
    
    ????? ??????????. (??????????). 2547. ?????????????????????. ??????? : ?????????????????????????????????.
    
    ????? ????????????????. (??????????). 2540. ??????????????????? : ??????????????. ???????????? 4. ??????? : ??????????????????.
    
    ????? ????????? ???????? ???????????. 2542. ???????????????????????. ???????????? 10. ??????? : ????????????????????.
    
    ?????? ??????????. 2542. ???????????????????????????. ???????????? 2. ??????? : ??????????????????????????????.
    
    ?????? ??????????????????. 2537. ?????????????????????????????????????????????????????. ???????????? 2. ??????? : ???????????????????????????.
    ______. 2540. ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? : ??????? ??????????????????. ???????????? 4. ??????? : ????????????????.
    
    ?????? ?????????. 2548. ?????????????????????. ???????????? 13. ??????? : ?????????????????????????????????.
    
    2) ?????????
    
    Glicken, Morley D. 2003. Social Research : A Simple Guide. Boston : Allyn and Bacon.
    
    Johnson, Richard A. and Wichern, Dean W. 1997. Business Statistics : Decision Making with Data. New York : John Wiley and Sons, Inc.
    
    Judd, Charles M., Smith, Eliot R. and Kidder, Louise H. 1991. Research Methods in Social Relations. 6th ed. Orlando : Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
    
    Kumar, V., Aaker, David A. and Day, George S. 1999. Essentials of Marketing Research. New York : John Wiley and Sons, Inc.
    
    Leedy, Paul D. and Ormrod, Jeanne Ellis. 2005. Practical Research: Planning and Design. 8th ed. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc.
    
    Martella, Ronald C., Nelson, Ronald and Marchand-Martella, Nancy E. 1999. Research Methods : Learning to Become a Critical Research Consumer. Boston : Allyn and Bacon.
    
    McTavish, Don G. and Loether, Herman J. 2002. Social Research : An Evolving Process. 2nd ed. Boston : Allyn and Bacon.
    
    Neuman, William L. 2003. Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches. 5th ed. Boston : Allyn and Bacon.
    
    Salkind, Neil J. 2003. Exploring Research. 5 th ed. Upper Saddle River : Prentice Hall, Inc.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ?????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????? 10
    2. ???????? ??????????????????????????????????? ?????? 15
    3. ?????????????????? ?????? 35
    4. ???????????? ?????? 20
    5. ????????????? ?????? 20
    
การประเมินผลการเรียน     - ??????????????????????????????????
    
    ???????????????????????????????????
    
    ?????? 80.0 ????? ?????????? A ???? 4.0
    75.1 - 80.0 ????? ?????????? B+ ???? 3.5
    70.1 - 75.0 ????? ?????????? B ???? 3.0
    65.1- 70.0 ????? ?????????? C+ ???? 2.5
    60.1 - 65.0 ????? ?????????? C ???? 2.0
    55.1 - 60.0 ????? ?????????? D+ ???? 1.5
    50.1 - 55.0 ????? ?????????? D ???? 1.0
    ??????? 50.1 ????? ?????????? F ???? 0
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ????????? ???? 14.00-16.00 ?.??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????? (http://www. ms.src.ku.ac.th) ??????? 10404
    
    ????? toemsak@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    4. ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top