763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  
Research Methods in Hotel and Tourism Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน
 
ตารางนัดปรึกษา

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (Research Methods in Hotel and Tourism Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน 757122 Business Statistics
คำอธิบายรายวิชา     หลักและระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยด้านการดำเนินธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว ตลอดจนการนำเสนอและรายงานการวิจัย
     Research principles and methods. Defining research problem of hotel and tourism business including research proposing and presenting.
    
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของการวิจัยและแนวทางการทำวิจัย รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยทางธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและบริการ
    2. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจถึงหลักการ ระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานวิจัยที่ถูกต้องตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหาจนถึงการเขียนรายงานการวิจัยและเสนอผลงานการวิจัยทางธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและบริการ
    3. เพื่อให้นิสิตมีทักษะความชำนาญ ความสามารถเชิงการวิเคราะห์และการปฏิบัติทางการวิจัยทุกขั้นตอนตามหลักวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัย โปรแกรมสำเร็จรูปและงานวิจัยสำหรับการจัดการและบริหารธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและบริการ
    
วัน/เวลา/สถานที่     - หมู่ 800 วันเสาร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. ห้อง 10109
    - หมู่ 850 วันเสาร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 10109
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำราหรือเอกสารหลัก
    
    1) ภาษาไทย
    
    กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545. การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    _______. 2548. การวิเคราะห์สถิติชั้นสูงด้วย Spss for Windows. พิมพ์ครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ : คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    กุณฑลี เวชสาร. 2546. การวิจัยการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์. 2548. เอกสารประกอบการสอนวิธีวิจัยทางธุรกิจ. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
    
    นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี. 2548. ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2542. เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย.พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บีแอนด์บี.
    
    _______. 2547. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์.
    
    บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2549. สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์.
    
    ประคอง กรรณสูต. 2542. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    มัลลิกา บุนนาค. 2548. สถิติเพื่อการวิจัยและตัดสินใจ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    วรัญญา ภัทรสุข. 2546. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. ตำราลำดับที่ 49 ของโครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. 2548. วิจัยธุรกิจยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    ศิริชัย กาญจนวาสี. 2547. สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข. 2547. การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จำกัด.
    
    สรชัย พิศาลบุตร. 2544. วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด.
    
    สุชาดา บวรกิติวงศ์. 2548. สถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2543. สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : บริษัท เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง จำกัด.
    ______. 2546. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : บริษัท เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง จำกัด.
    
    2) ภาษาอังกฤษ
    
    Berenson, Mark L. and Levine David M. 1999. Basic Business Statistics : Concepts and Applications. 7th ed. Upper Saddle River : Prentice Hall, Inc.
    
    Cavana, Robert Y., Delahaye, Brian L. and Sekaran, Uma. 2001. Applied Business Research : Qualitative and Quantitative Methods. Milton : John Wiley and Sons Australia, Ltd.
    
    Churchill, Gilbert A. Jr. and Iacobucci, Dawn. 2005. Marketing Research : Methodological Foundations. 9th ed. Mason : Thomson South-Western.
    
    Cooper, Donald R. and Schindler, Pamela S. 2006. Business Research Methods. 9th ed. New York : McGraw-Hill, Inc./Irwin.
    
    Duane, Davis. 2005. Business Research for Decision Making. 6th ed. Toronto : Thomson Brooks/Cole.
    
    Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business : A Skill Building Approach. 4 th ed. New York : John Wiley and Sons, Inc.
    
    Zikmund, William G. 2003. Business Research Methods. 7th ed. Mason : Thomson South-Western.
    
    2. ตำราหรือเอกสารประกอบการสอน
    
    1) ภาษาไทย
    
    กัลยา วานิชย์บัญชา. 2547. หลักสถิติ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    ขัตติยา กรรณสูต และวิชัย รูปขำดี. 2530. การบริหารงานวิจัย. โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ,
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
    
    จรัญ จันทลักขณา และอนันต์ชัย เขื่อนธรรม. 2540. สถิติเบื้องต้น : แบบประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.
    
    ชินวุธ สุนทรสีมะ, พ.อ. 2541. หลักและวิธีการทำวิทยานิพนธ์ รายงานประจำภาคและเอกสารวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.
    
    ดวงใจ วีสกุล, มารศรี ผลาชีวะ, สุภาพ เดชะรินทร์ และสรชัย พิศาลบุตร. 2546. สถิติธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    เทียนฉาย กีระนันทน์. 2541. สังคมศาสตร์วิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 4. ตำราลำดับที่ 29 โครงการตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    นิศา ชูโต. 2545. การวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บริษัท แม็ทส์ปอยท์ จำกัด.
    
    ประชุม สุวัตถี. 2545. ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    ปรีชา ช้างขวัญยืน. (บรรณาธิการ). 2547. การวิจัยทางมนุษยศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ. (บรรณาธิการ). 2540. ปฏิบัติการเหนือตำรา : การวิจัยทางสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม.
    
    วีนัส พีชวณิชย์ และสมจิต วัฒนาชยากูล. 2542. สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประกายพรึก.
    
    สุชาดา กีระนันทน์. 2542. ทฤษฎีและวิธีการสำรวจตัวอย่าง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2537. การสร้างมาตรวัดในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
    ______. 2540. เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการและประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง.
    
    สุภางค์ จันทวานิช. 2548. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    2) ภาษาอังกฤษ
    
    Glicken, Morley D. 2003. Social Research : A Simple Guide. Boston : Allyn and Bacon.
    
    Johnson, Richard A. and Wichern, Dean W. 1997. Business Statistics : Decision Making with Data. New York : John Wiley and Sons, Inc.
    
    Judd, Charles M., Smith, Eliot R. and Kidder, Louise H. 1991. Research Methods in Social Relations. 6th ed. Orlando : Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
    
    Kumar, V., Aaker, David A. and Day, George S. 1999. Essentials of Marketing Research. New York : John Wiley and Sons, Inc.
    
    Leedy, Paul D. and Ormrod, Jeanne Ellis. 2005. Practical Research: Planning and Design. 8th ed. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc.
    
    Martella, Ronald C., Nelson, Ronald and Marchand-Martella, Nancy E. 1999. Research Methods : Learning to Become a Critical Research Consumer. Boston : Allyn and Bacon.
    
    McTavish, Don G. and Loether, Herman J. 2002. Social Research : An Evolving Process. 2nd ed. Boston : Allyn and Bacon.
    
    Neuman, William L. 2003. Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches. 5th ed. Boston : Allyn and Bacon.
    
    Salkind, Neil J. 2003. Exploring Research. 5 th ed. Upper Saddle River : Prentice Hall, Inc.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการเข้าร่วมรับฟัง คำบรรยายอย่างสม่ำเสมอและอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร้อยละ 10
    2. การทดสอบ แบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายในชั้นเรียน ร้อยละ 15
    3. การทำรายงานการวิจัย ร้อยละ 35
    4. การสอบกลางภาค ร้อยละ 20
    5. การสอบปลายภาค ร้อยละ 20
    
การประเมินผลการเรียน     - การตัดคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนด
    
    ระดับคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์คะแนนดังนี้
    
    สูงกว่า 80.0 คะแนน ระดับคะแนน A หรือ 4.0
    75.1 - 80.0 คะแนน ระดับคะแนน B+ หรือ 3.5
    70.1 - 75.0 คะแนน ระดับคะแนน B หรือ 3.0
    65.1- 70.0 คะแนน ระดับคะแนน C+ หรือ 2.5
    60.1 - 65.0 คะแนน ระดับคะแนน C หรือ 2.0
    55.1 - 60.0 คะแนน ระดับคะแนน D+ หรือ 1.5
    50.1 - 55.0 คะแนน ระดับคะแนน D หรือ 1.0
    ต่ำกว่า 50.1 คะแนน ระดับคะแนน F หรือ 0
    
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 14.00-16.00 น.หรือวัน เวลาที่เหมาะสมโดยที่มีการนัดหมายระหว่างผู้สอนกับนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในตารางนัดหมายรายวิชาของศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ (http://www. ms.src.ku.ac.th) หรือห้อง 10404
    
    อีเมล toemsak@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    4. นิสิตต้องค้นคว้า เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการและจัดทำรายงานการวิจัยกับกลุ่มตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top