134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
Integrated Marketing Communication
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อภิญญา  ถิระโชติกุล
วิชาพื้นฐาน 134211 หลักการตลาด Principles of Marketing
คำอธิบายรายวิชา     กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด โดยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง และรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ การสร้างการรับรู้ตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า และพฤติกรรมการซื้อ
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทางการตลาด และบทบาทของการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
    2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดและนำองค์ประกอบของการตลาดและการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันไปใช้ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    3) เพื่อให้เข้าใจถึงแนวความคิดของการทำการตลาดตามเป้าหมายในการทำ IMC
    4) เพื่อพิจารณาว่าช่องทางการสื่อสารหรือสื่อกลางแต่ละประเภทมีอิทธิพลต่อกระบวนการติดต่อสื่อสารอย่างไร
    5) เพื่อให้ทราบกระบวนการในการพัฒนาและดำเนินการกลยุทธ์ด้านสื่อ
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 ห้อง 1401/2
    หมู่ 850 วันพฤหัส เวลา 14.30-19.30 ห้อง 1401/2
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1) ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด (รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา)
    2) การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาด Advertising and Promotion an IMC Perspective) (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์)
    3) Inside IMC เจาะลึกถึงแก่น ไอเอ็มซี (ผศ.ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ)
    4) การสื่อสารทางการตลาด (สิทธิ์ ธีรสรณ์)
    5) www.marketeer.co.th
    
    
เกณฑ์การวัดผล     การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น 20%
    (เล่มรายงาน 10%, รายงานหน้าชั้น 10%)
    การสอบ 70%
    การสอบกลางภาค (30%)
    การสอบปลายภาค (40%)
    ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 10%
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ และวันพฤหัส เวลา 9.00-16.00 น.
    ห้อง 10403
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top