134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
Integrated Marketing Communication
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อภิญญา  ถิระโชติกุล
วิชาพื้นฐาน 134211 ??????????? Principles of Marketing
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????? ??????????? ???????????????? ?????????????? ???????????????? ??????????? ???????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????
วัตถุประสงค์     1) ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
    2) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3) ????????????????????????????????????????????????????????? IMC
    4) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    5) ??????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ???????? ???? 13.00-16.00 ??? 1401/2
    ???? 850 ???????? ???? 14.30-19.30 ??? 1401/2
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1) ??????????????????????????????? (??.??.???? ???????)
    2) ???????? ???????????????????? Advertising and Promotion an IMC Perspective) (???????? ???????????)
    3) Inside IMC ???????????? ???????? (??.??.???????? ?????????)
    4) ??????????????????? (?????? ???????)
    5) www.marketeer.co.th
    
    
เกณฑ์การวัดผล     ???????????????/????????????? 20%
    (????????? 10%, ????????????? 10%)
    ?????? 70%
    ???????????? (30%)
    ????????????? (40%)
    ????????????????????????????? 10%
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ??????????? ???? 9.00-16.00 ?.
    ??? 10403
ข้อกำหนดในการเรียน     1.?????????????????????????????? 36 ??????
    2.???????????????????????????????????????????????????????????
    3.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top