134322 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Marketing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134322 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อภิญญา  ถิระโชติกุล
วิชาพื้นฐาน 134211 หลักการตลาด (Principles of Marketing)
คำอธิบายรายวิชา     การวางแผนและกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งตลาด การจัดผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจำหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ต การสื่อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
วัตถุประสงค์     เพื่อศึกษาการตลาดสมัยใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือทางการพาณิชย์
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพุธ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10302
    หมู่ 850 วันพุธ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 10302
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     สอบกลางภาค 40%
    สอบปลายภาค 30%
    รายงานกลุ่ม 20%
    Attendant 10%
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์
    เวลา 9.30-15.00
    ห้อง 10403
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชม.
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top