764331 การจัดการการขนส่งทางบก  
Land Transport Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 764331 การจัดการการขนส่งทางบก (Land Transport Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ธนัตถ์ภัทร  ถิรธนัชดิลก
วิชาพื้นฐาน 03764211 ??????????????????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1) ??????????????????????????????????????????????????????????
    2) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ???????? ???? 9.00 – 12.00 ?. ??? 17308
    ???? 850 ???????? ???? 13.00 - 16.00 ?. ??? 17307
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top