764331 การจัดการการขนส่งทางบก  
Land Transport Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 764331 การจัดการการขนส่งทางบก (Land Transport Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ธนัตถ์ภัทร  ถิรธนัชดิลก
วิชาพื้นฐาน 03764211 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
คำอธิบายรายวิชา     ภาพรวมของการขนส่งทางบก หลักการจัดการขนส่งทางบก อุปสงค์และอุปทานของธุรกิจการขนส่งทางบก องค์กรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมขนส่งทางบก การพัฒนาและแนวโน้มของการขนส่งทางระหว่างประเทศ รวมถึงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในระบบขนส่งทางบก
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขนส่งทางบก
    2) เพื่อนิสิตสามารถนำหลักการและความรู้ไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับธุรกิจการจัดการขนส่งทางบก
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพฤหัส เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 17308
    หมู่ 850 วันพฤหัส เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 17307
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top