763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว  
Tourism Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ชุติมา  โล่งจิตร
วิชาพื้นฐาน ?????
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????????????? ?????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????? ????????? ????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1)????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????
    2)????????????????????????????????????????????
    3)?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????
    4)??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     - ???? 800 ???????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 1408/2
    - ???? 850 ??????????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 10105
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????????????????????????????????????????????????. ????????????????? ?????????????????????? ???????????????. 2547
เกณฑ์การวัดผล      - ??????????????????????????????????????? 5%
     - ?????????????????????????????? 20%
     - ???????????? 40%
     - ????????????? 35%
การประเมินผลการเรียน      ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? ???? 9.00 - 12.00 ?. ??? ???????? ???? 13.00 – 16.00 ?. ??? 10441
ข้อกำหนดในการเรียน      1. ?????????????????????????????? 36 ??????
     2. ???????????????????????????????????????????????????????????
     3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top