763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว  
Tourism Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ชุติมา  โล่งจิตร
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา     ศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว ความเป็นมา แนวโน้ม บทบาทและองค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง ที่พักแรม ร้านอาหาร และภัตตาคาร องค์การการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและภายในประเทศ ตลอดจนการตลาดสำหรับการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์     1)เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    2)เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะทางการตลาดของการท่องเที่ยว
    3)เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานในด้านการทำงานเป็นกลุ่ม และการสร้างความมีมนุษย์สัมพันธ์กันในสังคม และ รู้จักการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม
    4)เป็นการนำเอาความรู้ที่ได้ในสาขาวิชาที่เรียนมาทำการวิเคราะห์เปิดมุมมองต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนมามากขึ้น และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง
    
วัน/เวลา/สถานที่     - หมู่ 800 วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 1408/2
    - หมู่ 850 วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10105
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 2547
เกณฑ์การวัดผล      - การเข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในการเรียน 5%
     - การนำเสนอหน้าชั้นเรียนและรายงาน 20%
     - การสอบกลางภาค 40%
     - การสอบปลายภาค 35%
การประเมินผลการเรียน      ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     จันทร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ พฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 10441
ข้อกำหนดในการเรียน      1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
     2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
     3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top