134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์  
Product Development and Design
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Development and Design)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ณัฐยา  ตาหะลี
วิชาพื้นฐาน 134211 หลักการตลาด (Principle of Marketing)
คำอธิบายรายวิชา     ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาด การออกแบบและการผลิต เพื่อการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดความต้องการของลูกค้า การได้มาซึ่งความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อการผลิต การนำเสนอเข้าสู่ตลาด การติดตาม และการประเมินผล
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในการความสำคัญของผลิตภัณฑ์ในฐานะเป็นส่วนสำคัญของการตลาด
    2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ และความเข้าใจในรายละเอียดของกระบวนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
    3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับ โดยการพัฒนาและนำเสนอโครงการกลุ่ม
    
วัน/เวลา/สถานที่     เสาร์ 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 ห้อง 10302 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำราหรือเอกสารหลัก : Handout
    2. ตำราหรือเอกสารประกอบ : กรณีศึกษา
เกณฑ์การวัดผล     1. การทำโครงการกลุ่มและนำเสนอ (project & presentation) ร้อยละ 25
    2. การสอบ ร้อยละ 65
     - การสอบย่อย/ การทำการบ้าน ร้อยละ 15
     - การสอบกลางภาค ร้อยละ 25
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 25
    3. งานกลุ่ม/ รายงานหน้าชั้น (ประจำสัปดาห์) ร้อยละ 10
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     ก่อน หรือหลังเวลาเรียนประจำสัปดาห์ โดยสามารถโทรนัดล่วงหน้า
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตต้องแต่งกายและประพฤติตัวเรียบร้อย
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวน หรือคุยกับเพื่อน หรือคุยโทรศัพท์ในขณะเรียน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top