391201 ศิลปะการติดต่อ  
Public Relations Arts
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 391201 ศิลปะการติดต่อ (Public Relations Arts)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อรสา  รัตนวงษ์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     หลักการและเทคนิคเพื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของชาวไทย และชาวต่างประเทศ ศิลปะการติดต่อและมนุษยสัมพันธ์
     แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร กระบวนการของการติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของชาวไทยและชาวต่างประเทศในแง่ของการรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจและความต้องการ ความสำคัญของการฟัง การฝึกการฟัง การวิเคราะห์การติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การฝึกการวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การศึกษาการรู้จักตนเอง การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง หลักการและเทคนิคเพื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะการติดต่อสื่อสาร กระบวนการการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถเลือกใช้รูปแบบของการติดต่อได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
    4. เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรู้หลักการและเทคนิคที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 21207
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ดูเอกสารประกอบการสอน
เกณฑ์การวัดผล     1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการเข้าร่วมรับฟัง ร้อยละ 15
     คำบรรยายอย่างสม่ำเสมอและอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
    2. การศึกษาค้นคว้า และทำรายงานประจำวิชา ร้อยละ 20
    3. การสอบกลางภาค ร้อยละ 30
    4. การสอบไล่ประจำภาค ร้อยละ 35
การประเมินผลการเรียน     1. การตัดเกรดพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
    2. นิสิตขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตเกินกว่าร้อยละ 20 จะหมดสิทธิเข้าสอบไล่และถือว่าสอบตก
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอาทิตย์เวลา 12.30 น. และวัน เวลาที่เหมาะสมโดยที่มีการนัดหมายระหว่างผู้สอนกับนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top