763444 การจัดการที่พักตากอากาศ  
Resort Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763444 การจัดการที่พักตากอากาศ (Resort Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ถิตรัตน์  เกตุเอม
วิชาพื้นฐาน 757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)
คำอธิบายรายวิชา     ธุรกิจที่พักตากอากาศ พฤติกรรมของลูกค้า การออกแบบสถานที่พักแบบต่างๆ การจัดการและการพัฒนา การจัดกิจกรรมพักผ่อน แนวโน้มอุตสาหกรรมที่พักตากอากาศ
วัตถุประสงค์     1.นิสิตสามารถอธิบายถึงความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่พักตากอากาศได้
    2.นิสิตสามารถระบุถึงลักษณะของกลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมลูกค้าของธุรกิจที่พักตากอากาศได้
    3.นิสิตสามารถอธิบายรูปแบบสถานที่พักตากอากาศแบบต่างๆ ได้
    4.นิสิตสามารถอธิบายถึงลักษณะการจัดการต่างๆ ของธุรกิจที่พักตากอากาศได้
    5.นิสิตสามารถระบุเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีในสถานที่พักตากอากาศแบบต่างๆ ได้
    6.นิสิตสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมที่พักตากอากาศได้
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top