763444 การจัดการที่พักตากอากาศ  
Resort Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763444 การจัดการที่พักตากอากาศ (Resort Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ถิตรัตน์  เกตุเอม
วิชาพื้นฐาน 757111 ?????????????? (Introduction to Business)
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????? ???????????????? ????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1.??????????????????????????????????????????????????????????????????
    2.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3.?????????????????????????????????????????????? ???
    4.???????????????????????????????????? ?????????????????????????
    5.????????????????????????????????????????????????????????????? ???
    6.???????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top