358471 ภาษาญี่ปุ่นการโรงแรม  
Japaness for Hotel Studies
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 358471 ภาษาญี่ปุ่นการโรงแรม (Japaness for Hotel Studies)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน 358211 ?????????????????? I (Intermediate Japanese I) Katsuyuki Horie
คำอธิบายรายวิชา     The course involves students in the use of Japanese language communication skills, with the emphasis on speaking and listening, related to the situation in hotel at a basic level. language communication skills
วัตถุประสงค์     The course aims to develop students’ Japanese skills so that they can:
    1. use Japanese in correct grammar in hotel
    2. use terms and expression for hotel service
    3. respond to the guest’s need in hotel
    4. know about Japanese culture
วัน/เวลา/สถานที่     gr.800 Wednesday, 13:00-16:00; room 10
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Japanese for hotel
    Somporn
    3A net work
    Minna no Nihongo, Shokyu
เกณฑ์การวัดผล     1. Satisfactory attendance – 10%
    2. Attitude and Submitting work – 10%
    3. Midterm exam – 35%
    4. Final exam – 45%
    More details will be given about assessments in lectures
การประเมินผลการเรียน     Assessments will be marked strictly according to the criteria issued by the lecturer. Students need to clearly understand these criteria and direct their assessment tasks to them. Students submitting work that is not their own (such as plagiarism, cheating and copying) will receive zero marks.
    
    A 90-100 C 66-71
    B+ 84-89 D+ 60-65
    B 78-83 D 55-59
    C+ 72-77 F 0-54
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1.be on time
    2.participate satisfactorily
    3.switch OFF mobile phones
    4.don’t eat and drink

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top