762321 กฏหมายการรับขนระหว่างประเทศ  
Law on International Carriage
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762321 กฏหมายการรับขนระหว่างประเทศ (Law on International Carriage)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรหมมินทร์  วงศ์รัตน์
วิชาพื้นฐาน 757231
คำอธิบายรายวิชา     กฎเกณฑ์การรับขนทางบก ทางเรื่อ ทางอากาศ ในส่วนองสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายต่างๆ เนื้อหาของอนุสัญญาเฮก, เฮกวิสบี้ แฮมเบอรก์ วอร์ชอว์ อนุสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งการระงับข้อพิพาท
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตทราบถึงกฎเกณฑ์การรับขนทางบก ทางเรื่อ ทางอากาศ ในส่วนองสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายต่างๆ
    2. เรียนรู้เนื้อหาของอนุสัญญาเฮก, เฮกวิสบี้ แฮมเบอรก์ วอร์ชอว์ ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของคู่กรณีในสัญญาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
    3. เรียนรู้เนื้อหาอนุสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งการระงับข้อพิพาท
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1.ตำราหรือเอกสารหลัก
     1.เอกสารบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน
     2.อนุสัญญารวมทั้งตัวบทกฎหมายต่างๆ
    2.ตำราหรือเอกสารประกอบ
     1.แนะนำในแต่ละหัวข้อบรรยาย
เกณฑ์การวัดผล     1. การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น ร้อยละ 10
    2. การสอบ ร้อยละ 80
     - การสอบกลางภาค 30
     - การสอบปลายภาค 50
    3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
    4. อื่น ๆ (กรณีศึกษา / นำการให้บริการวิชาการมาถ่ายทอดให้นิสิตฟัง ฯลฯ)
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     ห้องพักอาจารย์ 10407
    อีเมล์ promminteacher@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพและอาจยุติการสอนในชั่วโมงดังกล่าว

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top