757231 กฏหมายธุรกิจ  
Business Law
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757231 กฏหมายธุรกิจ (Business Law)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรหมมินทร์  วงศ์รัตน์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นมา ประเภทของกฎหมาย ธุรกิจและความเป็นมา ประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การระงับข้อพิพาททางศาล และอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งความรับผิดทางอาญาและทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการำเนินการทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตทราบถึงหลักกฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ
    2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงระบบ หลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรทางธุรกิจ
    3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายในการทำธุรกิจ
วัน/เวลา/สถานที่     ห้องบรรยาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     8.1 ตำราหรือเอกสารหลัก
     1. เอกสารประกอบจากอาจารย์ผู้บรรยาย
    8.2 ตำราหรือเอกสารประกอบ
     1. ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ท
เกณฑ์การวัดผล     1. การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น ร้อยละ 0
    2. การสอบ ร้อยละ 90
     - การสอบย่อย จำนวน 2ครั้ง ร้อยละ 0
     - การสอบกลางภาค ร้อยละ 40
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 50
    3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
    4. อื่น ๆ (กรณีศึกษา / นำการให้บริการวิชาการมาถ่ายทอดให้นิสิตฟัง ฯลฯ) ร้อยละ
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดตามเกณฑ์และพิจารณาอิงกลุ่มประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     ท้ายชั่วโมงการเรียนการสอนและห้องพักห้อง 10407
    อีเมล์ promminteacher@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงอ.พรหมมินทร์
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top