757231 กฏหมายธุรกิจ  
Business Law
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757231 กฏหมายธุรกิจ (Business Law)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรหมมินทร์  วงศ์รัตน์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????? ?????????????? ????????????????? ???????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ????????? ????????????????? ?????????????????????? ???????????????
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     8.1 ??????????????????
     1. ???????????????????????????????
    8.2 ????????????????????
     1. ????????????????????????????? ????????????????????????
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????????????/????????????? ?????? 0
    2. ?????? ?????? 90
     - ?????????? ????? 2???? ?????? 0
     - ???????????? ?????? 40
     - ????????????? ?????? 50
    3. ????????????????????????????? ?????? 10
    4. ???? ? (????????? / ??????????????????????????????????????? ???) ??????
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????????????????????????????????? 10407
    ?????? promminteacher@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ???????.??????????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top