459111 จิตวิทยาทั่วไป  
General Psychology
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 459111 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์ และคณะ
คำอธิบายรายวิชา     พฤติกรรมและการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของอินทรีย์ในรูปของการเรียนรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ การจูงใจ สติปัญญา การเรียนรู้ และความสามารถต่าง ๆ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา และจิตวิทยาสกุลต่าง ๆ
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิภาวะ พัฒนาการ พันธุกรรม สรีระจิตวิทยา การรู้สึก การรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ ภาษา การคิดและการแก้ปัญหา เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ พยาธิสภาพทางพฤติกรรม จิตบำบัด รวมทั้งจิตวิทยาและชุมชน
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
วัน/เวลา/สถานที่     วันพฤหัสบดี ห้อง 1101 เวลา 9.00-12.00 น. (หมู่ 850) และเวลา 13.00-16.00 น. (หมู่ 800)
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำราหรือเอกสารหลัก
     1. คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2545. จิตวิทยาทั่วไป.(พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักท์.
    2. ตำราหรือเอกสารประกอบ
     1. หนังสือจิตวิทยาเบื้องต้น หรือ จิตวิทยาทั่วไป ของสถาบันการศึกษาของรัฐทุกสถาบัน
เกณฑ์การวัดผล     1. การสอบกลางภาค 120 คะแนน
    2. การสอบปลายภาค 105 คะแนน
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพฤหัสบดี เวลา 12.30- 13.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์พิเศษ ชั้น 4 อาคารบริการวิทยาการ
    โทรศัพท์ 0-2561-3480, 84 ต่อ 316, 1 อีเมล fsoctwn@ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top