459111 จิตวิทยาทั่วไป  
General Psychology
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 459111 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน ??????: ?????????????????? ??. ????? ??????????? ??????
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ??????????? ??????????????? ?
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? ?
    2. ???????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????? ????????????? ????????? ????????? ??????????? ?????? ?????? ???? ???????????????????? ??????????? ????????? ??????????????????? ???????? ??????????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ??????????? ??? 1101 ???? 9.00-12.00 ?. (???? 850) ??????? 13.00-16.00 ?. (???? 800)
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????????????
     1. ??????????????????????? ????????????? ??????????????????????. 2545. ??????????????.(???????????? 8). ????????????: ???????????????.
    2. ????????????????????
     1. ?????????????????????? ???? ?????????????? ????????????????????????????
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????????? 120 ?????
    2. ????????????? 105 ?????
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ??????????? ???? 12.30- 13.00 ?. ? ?????????????????? ???? 4 ???????????????????
    ???????? 0-2561-3480, 84 ??? 316, 1 ????? fsoctwn@ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top