355224 ภาษาอังกฤษวิชาการ  
Technical English
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355224 ภาษาอังกฤษวิชาการ (Technical English)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์
วิชาพื้นฐาน 355113 Foundation English III
คำอธิบายรายวิชา     ฝึกทักษะความเข้าใจในการฟังและการอ่านในสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจโดยอาศัยความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวทดสอบข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Test of English for International Communication/TOEIC)
วัตถุประสงค์     1. เพื่อฝึกทักษะความเข้าใจภาษาอังกฤษการฟังและการอ่านให้พัฒนาสู่ระดับที่ดียิ่งขื้น
    2. เพื่อฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร
    3. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สื่อสารในเชิงธุรกิจและชีวิตประจำวัน
    4. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ(TOEIC TEST)
วัน/เวลา/สถานที่     วันพฤหัสบดี เวลา 13:00-16:30 น.และ 16:30-19:30 น.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Loughheed, L. (2006) . How to Prepare for the TOEIC Test. Longman.
เกณฑ์การวัดผล     1. Class Attendance 5%
    2. 3 quizzes 50%
    Listening Comprehension 20%
    Reading Comprehension 20%
    Grammar 10%
    3. Final Examination 35%
     Total 100%
การประเมินผลการเรียน     80–100 = A 60 – 64 = C
    75–79 = B+ 55 – 59 = D+
    70–74 = B 50 – 54 = D
    65–69 = C+ 0 - 49 = F
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top