757123 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ  
Mathematics for Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757123 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Mathematics for Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน รักสกุล  ชีวะโกเศรษฐ
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????????????????????????
    2. ????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????? ????????????? ?????? 15
    2. ??????
    - ???????????? ?????? 40
    - ????????????? ?????? 45
    
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? 9.00-11.00 ??? 10405 ???????????????????????????/????????????????????
    ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
    ?????? aj.ruk.ku@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4. ????????????????????????????????????????????
    5. ???????????????????????????????????????????????????????????
    6. ??????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top