757123 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ  
Mathematics for Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757123 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Mathematics for Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน รักสกุล  ชีวะโกเศรษฐ
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     คณิตศาสตร์เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ การคำนวณหาดอกเบี้ย การคิดค่าเสื่อมราคา มูลค่าปัจจุบันและเงินงวด คณิตศาสตร์สำหรับการซื้อและการขาย การประกันภัย การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ และการประยุกต์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ
    2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหารธุรกิจ
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1. แบบฝึกหัด ความสนใจเรียน ร้อยละ 15
    2. การสอบ
    - การสอบกลางภาค ร้อยละ 40
    - การสอบปลายภาค ร้อยละ 45
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ 9.00-11.00 ห้อง 10405 และสามารถพบอาจารย์ผู้สอนก่อน/หลังการเรียนการสอนตาม
    ตารางการเรียนการสอน หรือติดต่อเวลาอื่นด้วยการนัดหมายอาจารย์ผู้สอนทางอีเมล
    อีเมล์ aj.ruk.ku@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่คุยหรือส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    4. นิสิตควรนำเครื่องคิดเลขมาใช้ในการเรียนทุกครั้ง
    5. นิสิตต้องเข้าเรียนให้ตรงหมู่เรียนมิฉะนั้นจะไม่ได้คะแนนงานกลุ่ม
    6. นิสิตต้องตรงต่อเวลาและมีมารยาทในการเรียน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top