131432 นโยบายและปัญหาการธนาคาร  
Banking Policy and Problem
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131432 นโยบายและปัญหาการธนาคาร (Banking Policy and Problem)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน 131355 การจัดการธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank Management)
คำอธิบายรายวิชา     นโยบายและปัญหาการธนาคาร การดำเนินงานธนาคาร และการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งศึกษากรณีตัวอย่างต่างๆ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดนโยบายและปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์
    2. เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
วัน/เวลา/สถานที่     วันเสาร์ 09.00-12.00 น. ห้อง 10304 หมู่ 850
    วันเสาร์ 13.00-16.00 น. ห้อง 10304 หมู่ 800
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Bank Management &Financial Services (7th) , Peter S. Rose, Sylvia C.Hudgins
    2. Modern Banking in Theory and Practice, Shelagh Heffernan, Wiley
    3. The Economics of Money, Banking, and Financial Market, Frederic S. Mishkin, Addison-Wesley
    4. ลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย, อัญญา ขันธวิทย์ และคณะ,
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2545
    5. การบริหารธนาคารพาณิชย์, ดร.พรนพ พุกกะพันธ์ และประเสริฐชัย ไตรเสถียรพงศ์
    6. วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย, ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
    7. เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ
เกณฑ์การวัดผล     1.1 สอบกลางภาค 25 %
    1.2 สอบปลายภาค 30 %
    1.3 รายงาน+การนำเสนอรายงาน 25 %
    1.4 การนำเสนอข่าวแวดวงการเงินการธนาคาร 10%
    1.5 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10 %
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันเสาร์ 12.30-13.00 น / 16.00-17.00 น
    โทรศัพท์ 08-1625-1309 อีเมล์ sakulrak@bot.or.th, src_ku_sakulrat@hotmail.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (12 ครั้ง)
    2. นิสิตไม่ควรเข้าห้องสายเกินกว่า 15 นาที
    3. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top