131432 นโยบายและปัญหาการธนาคาร  
Banking Policy and Problem
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131432 นโยบายและปัญหาการธนาคาร (Banking Policy and Problem)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน 131355 ?????????????????????? (Commercial Bank Management)
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ???????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? 09.00-12.00 ?. ??? 10304 ???? 850
    ???????? 13.00-16.00 ?. ??? 10304 ???? 800
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Bank Management &Financial Services (7th) , Peter S. Rose, Sylvia C.Hudgins
    2. Modern Banking in Theory and Practice, Shelagh Heffernan, Wiley
    3. The Economics of Money, Banking, and Financial Market, Frederic S. Mishkin, Addison-Wesley
    4. ????????????????????????????????, ????? ????????? ??????,
    ?????????????????????????? ?? 2545
    5. ??????????????????????, ??.???? ?????????? ?????????????? ???????????
    6. ????????????????????????????????, ??????????????????????? ???????????????
    7. ?????? ?????? ???????????????????????
เกณฑ์การวัดผล     1.1 ????????? 25 %
    1.2 ?????????? 30 %
    1.3 ?????+?????????????? 25 %
    1.4 ???????????????????????????????? 10%
    1.5 ???????????????????????? 10 %
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????? 12.30-13.00 ? / 16.00-17.00 ?
    ???????? 08-1625-1309 ?????? sakulrak@bot.or.th, src_ku_sakulrat@hotmail.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ???????????????????????????? 36 ?????? (12 ????)
    2. ????????????????????????????? 15 ????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????
    4. ???????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top