759425 รูปแบบจำลองทางการเงิน  
Financial Modeling
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 759425 รูปแบบจำลองทางการเงิน (Financial Modeling)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จตุพร  ตังคทัช
วิชาพื้นฐาน 759211 การจัดการทางการเงิน (Financial Management)
คำอธิบายรายวิชา     ทฤษฎีและแบบจำลองทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินและการวางแผนงบประมาณ การประยุกต์หลักการทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์     
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1. การสอบกลางภาค ร้อยละ 50
    2. การสอบปลายภาค ร้อยละ 50
    ในวิชานี้ การขาดสอบกลางภาคหรือปลายภาคจะไม่มีการสอบชดเชย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
การประเมินผลการเรียน     ใช้วิธีการอิงเกณฑ์สำหรับคะแนนการผ่าน และอิงกลุ่มสำหรับการแบ่งเกณฑ์เพื่อจำแนกระดับความสามารถ
การให้นิสิตเข้าพบ     สามารถพบอาจารย์ผู้สอนก่อนและหลังการเรียนการสอนตามตารางการเรียนการสอน และติดต่อเวลาอื่นด้วยการนัดหมายอาจารย์ผู้สอน
    
    อีเมล์ chatuporn@intelligence-strategies.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องนำเครื่องคำนวณเข้าเรียนทุกครั้ง สำหรับการสอบกลางภาค และปลายภาคอนุญาตให้นำเฉพาะเครื่องคำนวณที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสอบเท่านั้น
    2. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
    3. ไม่อนุญาตให้นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าเรียน
    4. นิสิตต้องประพฤติตนอย่างเหมาะสมระหว่างการเรียนการสอน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top