131431 การประเมินสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน  
Asset Evaluation of Financial Institution
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131431 การประเมินสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน (Asset Evaluation of Financial Institution)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จตุพร  ตังคทัช
วิชาพื้นฐาน 131211 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
คำอธิบายรายวิชา     หลักวิธีการและแนวทางของสถาบันการเงิน การตรวจสอบสภาพสินทรัพย์ ประเมินราคาสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ต่าง ๆ
วัตถุประสงค์     1.ภเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวหลักวิธีการและแนวทางในการตรวจสอบสภาพสินทรัพย์ของสถาบันการเงิ
    2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณค่าอัตราคิดลด กระแสเงินสด และอัตราการเจริญเติบโตในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
    3. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและตัวแบบในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์ต่าง ๆ
    4. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ มาตรฐาน และจรรยาบรรณในวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สินสำหรับนักประเมินราคา
    5. เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ทางการเงินจากสื่อต่าง ๆ
    6. เพื่อให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีจริยธรรม
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     ใช้วิธีการอิงเกณฑ์สำหรับคะแนนการผ่าน และอิงกลุ่มสำหรับการแบ่งเกณฑ์เพื่อจำแนกระดับความสามารถ
การให้นิสิตเข้าพบ     สามารถพบอาจารย์ผู้สอนก่อนและหลังการเรียนการสอนตามตารางการเรียนการสอภและติดต่อเวลาอื่นด้วยการนัดหมายอาจารย์ผู้สอ
    อีเมล์ chatuporn@intelligence-strategies.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1.ภนิสิตต้องนำเครื่องคำนวณเข้าเรียนทุกครั้ภสำหรับการสอบกลางภาภและปลายภาคอนุญาตให้นำเฉพาะเครื่องคำนวณที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสอบเท่านั้
    2. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
    3. ไม่อนุญาตให้นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าเรียน
    4. นิสิตต้องประพฤติตนอย่างเหมาะสมระหว่างการเรียนการสอน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top