131431 การประเมินสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน  
Asset Evaluation of Financial Institution
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131431 การประเมินสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน (Asset Evaluation of Financial Institution)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จตุพร  ตังคทัช
วิชาพื้นฐาน 131211 ???????????? (Business Finance)
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?
วัตถุประสงค์     1.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????? ?
    4. ???????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
    5. ??????????????????????????????????????????????????????????? ?
    6. ???????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????? ?????????????
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?????? chatuporn@intelligence-strategies.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ????????????????????????????????? 80 ??????????? ????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????????
    4. ????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top