460422 ปัญหาสังคม  
Social Problems
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 460422 ปัญหาสังคม (Social Problems)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สุกัญญา  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาสังคม ปัญหาสังคมในประเทศต่างๆ ปัญหาสังคมในประเทศไทยและข้อเสนอในการแก้ไข
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีปัญหาสังคม โครงสร้างและระบบสังคมสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคมไทย
    2. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจถึงมูลเหตุของปัญหาสังคม สถานการณ์ปัญหาสังคมและการวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน โดยยึดหลักทฤษฎีทางสังคมมาใช้วิเคราะห์
    3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการนำเสนอแนวทางการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในสังคม
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น ห้อง 10105
    
    หมู่ 801 วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น ห้อง 10209
    
    หมู่ 850 วันอาทิตย์ เวลา 16.30 - 19.30 น ห้อง 10209
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการเข้าร่วมรับฟัง คำบรรยายอย่างสม่ำเสมอและอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร้อยละ 10
    2. การทำกรณีศึกษา /กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ร้อยละ 20
    3. การทดสอบย่อย/การฝึกวิเคราะห์กรณีปัญหาในห้องเรียน ร้อยละ 20
    4. การสอบไล่ประจำภาค ร้อยละ 50
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนด
    ระดับคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์คะแนนดังนี้
    สูงกว่า 80.0 คะแนน ระดับคะแนนA หรือ 4.0
    75.1 - 80.0 คะแนน ระดับคะแนน B+ หรือ 3.5
    70.1 - 75.0 คะแนน ระดับคะแนน B หรือ 3.0
    65.1 - 70.0 คะแนน ระดับคะแนน C+ หรือ 2.5
    60.1 - 65.0 คะแนน ระดับคะแนน C หรือ 2.0
    55.1 - 60.0 คะแนน ระดับคะแนน D+ หรือ 1.5
    .1 - 55.0 คะแนน ระดับคะแนน D หรือ 1.0 ต่ำกว่า50.1 คะแนน ระดับคะแนน F หรือ 0
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคารและวันพุธ เวลา 16.00 เป็นต้นไป หรือวัน เวลาที่เหมาะสมโดยที่มีการนัดหมายระหว่างผู้สอนกับนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top