460422 ปัญหาสังคม  
Social Problems
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 460422 ปัญหาสังคม (Social Problems)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สุกัญญา  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1.????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????
    2. ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ?????????? ???? 9.00 - 12.00 ? ??? 10105
    
    ???? 801 ?????????? ???? 13.00 - 16.00 ? ??? 10209
    
    ???? 850 ?????????? ???? 16.30 - 19.30 ? ??? 10209
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1. ?????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????? 10
    2. ?????????????? /???????????????????? ?????? 20
    3. ????????????/?????????????????????????????????? ?????? 20
    4. ????????????????? ?????? 50
การประเมินผลการเรียน     ??????????????????????????????????
    ???????????????????????????????????
    ?????? 80.0 ????? ??????????A ???? 4.0
    75.1 - 80.0 ????? ?????????? B+ ???? 3.5
    70.1 - 75.0 ????? ?????????? B ???? 3.0
    65.1 - 70.0 ????? ?????????? C+ ???? 2.5
    60.1 - 65.0 ????? ?????????? C ???? 2.0
    55.1 - 60.0 ????? ?????????? D+ ???? 1.5
    .1 - 55.0 ????? ?????????? D ???? 1.0 ???????50.1 ????? ?????????? F ???? 0
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????????????? ???? 16.00 ????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top