130352 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
Accounting Information System
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130352 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พีรญา  พงษ์ปรสุวรรณ์
วิชาพื้นฐาน 130221 หลักการบัญชีต้นทุน (Principles of Cost Accounting) และ 418112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Introduction to Computer) หรือ 418113 การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Data Processing)
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ การไหลของข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทำเอกสาร เครื่องมือสำหรับงานด้านสารสนเทศทางการบัญชี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี และวงจรธุรกิจ
    2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทำเอกสาร เครื่องมือสำหรับงานด้านสารสนเทศทางการบัญชี
    3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ
    4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. หมู่เรียน 800 ห้อง 17205
    วันอังคาร เวลา 16.30 – 19.30 น. หมู่เรียน 850 ห้อง 17205
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารหลัก
    เอกสารของผู้สอน และ
    ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, อรุษ คงรุ่งโชค, 2551.
    
    ตำราอื่นๆ ประกอบ
    1) Accounting Information Systems, Marshall B. Romney and Paul John Steinbart, 2002.
    2) Accounting Information Systems, Ulric J. Gelinas, Jr. and Richard B. Dull, 5th Edition, 2008.
    3) Accounting Information Systems, J. L. Boockholdt, 5th Edition, 1999.
    4) Accounting Information Systems, Dasaratha V. Rama and Frederick L. Jones, 1st Edition, 2006.
    5) Accounting Information Systems, George H. Bodnar and William S. Hopwood, 8th Edition, 2001.
    6) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, พลพธู ปียวรรณ และสุภาพร เชิงเอี่ยม, 2550.
    7) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, วัชนีพร เศรษฐสักโก, 2551.
    8) การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ทางบัญชี, อุษณา ภัทรมนตรี. 2551.
    9) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, Marshall B. Romney and Paul John Steinbart แปลโดย อรรถพล ตริตานนท์, 2546.
เกณฑ์การวัดผล     10.1 การศึกษาค้นคว้า/แบบฝึกหัด ร้อยละ 5
    10.2 การสอบ ร้อยละ 70
     - การสอบกลางภาค ร้อยละ 35
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 35
    10.3 ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 5
    10.4 อื่น ๆ (กรณีศึกษา / การนำเสนอรายงาน) ร้อยละ 20
    รวม 100%
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยพิจารณาอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     ห้องพักอาจารย์ 10450
    วันอังคาร เวลา 9.00 – 16.00 น.
    E-mail Address : fmssnp@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของตน คือ เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง)
    2. นิสิตต้องเข้าเรียนตรงเวลา หรือเข้าช้าไม่เกิน 15 นาที
    3. นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top