130352 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
Accounting Information System
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130352 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พีรญา  พงษ์ปรสุวรรณ์
วิชาพื้นฐาน 130221 ?????????????????? (Principles of Cost Accounting) ??? 418112 ??????????????????????????????????? (Introduction to Computer) ???? 418113 ??????????????????????????????????? (Electronics Data Processing)
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
    4. ????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ??????????? ???? 13.00 – 16.00 ?. ????????? 800 ??? 17205
    ???????? ???? 16.30 – 19.30 ?. ????????? 850 ??? 17205
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????????
    ?????????????? ???
    ??????????????????????, ???? ???????, 2551.
    
    ????????? ??????
    1) Accounting Information Systems, Marshall B. Romney and Paul John Steinbart, 2002.
    2) Accounting Information Systems, Ulric J. Gelinas, Jr. and Richard B. Dull, 5th Edition, 2008.
    3) Accounting Information Systems, J. L. Boockholdt, 5th Edition, 1999.
    4) Accounting Information Systems, Dasaratha V. Rama and Frederick L. Jones, 1st Edition, 2006.
    5) Accounting Information Systems, George H. Bodnar and William S. Hopwood, 8th Edition, 2001.
    6) ??????????????????????, ????? ??????? ????????? ?????????, 2550.
    7) ??????????????????????, ??????? ??????????, 2551.
    8) ????????????????????????????????????????????, ????? ?????????. 2551.
    9) ??????????????????????, Marshall B. Romney and Paul John Steinbart ?????? ????? ?????????, 2546.
เกณฑ์การวัดผล     10.1 ???????????????/????????? ?????? 5
    10.2 ?????? ?????? 70
     - ???????????? ?????? 35
     - ????????????? ?????? 35
    10.3 ????????????????????????????? ?????? 5
    10.4 ???? ? (????????? / ??????????????) ?????? 20
    ??? 100%
    
การประเมินผลการเรียน     ??????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????????? 10450
    ???????? ???? 9.00 – 16.00 ?.
    E-mail Address : fmssnp@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????? 80 ????????????????? (????????????????? 12 ????)
    2. ??????????????????????? ?????????????????? 15 ????
    3. ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
    4. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top