130331 หลักการสอบบัญชี  
Principles of Auditing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130331 หลักการสอบบัญชี (Principles of Auditing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พีรญา  พงษ์ปรสุวรรณ์
วิชาพื้นฐาน 130112 การบัญชีขั้นกลาง I (Intermediate Accounting I) และ 130211 การบัญชีขั้นกลาง II (Intermediate Accounting II)
คำอธิบายรายวิชา     วัตถุประสงค์ ขอบเขต หลักเกณฑ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบบัญชี หลักและวิธีการควบคุมภายใน เทคนิคการตรวจสอบ เทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการสอบบัญชี การวางแผนการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชี
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการสอบบัญชี รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต หลักเกณฑ์และข้อบังคับ
    2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการควบคุมภายใน
    3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบ และเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการสอบ
     บัญชีได้
    4. เพื่อให้สามารถวางแผนการสอบบัญชี และเขียนรายงานการสอบบัญชีได้
    5. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 ห้อง 10208 วันจันทร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
    หมู่ 850 ห้อง 10210 วันจันทร์ เวลา 16.30 – 19.30 น.
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารหลัก
    เอกสารของผู้สอน และ
    การสอบบัญชี, รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2550.
    ตำราอื่นๆ ประกอบ
    1) Modern Auditing, William C. Boynton and Raymond N. Johnson, 8th Edition, 2006.
    2) Auditing & Assurance Services, Timothy J. Louwers and Robert J. Ramsay, 3rd Edition, 2008.
    3) Auditing Cases, Michael C. Knapp, 7th Edition, 2009.
    4) การสอบบัญชี, พยอม สิงห์เสน่ห์, 2549.
    5) มาตรฐานการสอบบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี, 2552.
    6) กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคณะ, 2550.
    7) กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากร, ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล และคณะ, 2549.
    8) รายงานของผู้สอบบัญชี, อุณากร พฤฒิธาดา และคณะ, 2550.
    9) คู่มือสอบซีพีเอ วิชาการสอบบัญชี 1, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคณะ, 2549.
    10) คู่มือสอบซีพีเอ วิชาการสอบบัญชี 2, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคณะ, 2549.
    
เกณฑ์การวัดผล     10.1 การศึกษาค้นคว้า/แบบฝึกหัด ร้อยละ 5
    10.2 การสอบ ร้อยละ 75
     - การสอบกลางภาค ร้อยละ 35
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 40
    10.3 ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 5
    10.4 อื่น ๆ (กรณีศึกษา / การนำเสนอรายงาน) ร้อยละ 15
     รวม 100 %
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยพิจารณาอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     ห้องพักอาจารย์ 10450 โทร. 038-352830-40 ต่อ 450
    วันอังคาร เวลา 9.00 - 16.00 น.
    วันศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
    E-mail Address : fmssnp@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของตน คือ เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง)
    2. นิสิตต้องเข้าเรียนตรงเวลา หรือเข้าช้าไม่เกิน 15 นาที
    3. นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top