130331 หลักการสอบบัญชี  
Principles of Auditing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130331 หลักการสอบบัญชี (Principles of Auditing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พีรญา  พงษ์ปรสุวรรณ์
วิชาพื้นฐาน 130112 ??????????????? I (Intermediate Accounting I) ??? 130211 ??????????????? II (Intermediate Accounting II)
คำอธิบายรายวิชา     ?????????? ?????? ????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????
วัตถุประสงค์     1. ?????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????? ????????????????????
    2. ????????????????????????????????????????????????????
    3. ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
     ????????
    4. ????????????????????????????? ???????????????????????????
    5. ???????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ??? 10208 ????????? ???? 9.00 – 12.00 ?.
    ???? 850 ??? 10210 ????????? ???? 16.30 – 19.30 ?.
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????????
    ?????????????? ???
    ???????????, ??.??????? ????????????? ??? ??.??.?????? ???????????, 2550.
    ????????? ??????
    1) Modern Auditing, William C. Boynton and Raymond N. Johnson, 8th Edition, 2006.
    2) Auditing & Assurance Services, Timothy J. Louwers and Robert J. Ramsay, 3rd Edition, 2008.
    3) Auditing Cases, Michael C. Knapp, 7th Edition, 2009.
    4) ???????????, ???? ??????????, 2549.
    5) ??????????????????, ???????????????, 2552.
    6) ?????????????????????????????????, ??????? ????????????? ??????, 2550.
    7) ????????????????????????????????, ????? ?????????? ??????, 2549.
    8) ??????????????????, ?????? ???????? ??????, 2550.
    9) ??????????????? ??????????????? 1, ??????? ????????????? ??????, 2549.
    10) ??????????????? ??????????????? 2, ??????? ????????????? ??????, 2549.
    
เกณฑ์การวัดผล     10.1 ???????????????/????????? ?????? 5
    10.2 ?????? ?????? 75
     - ???????????? ?????? 35
     - ????????????? ?????? 40
    10.3 ????????????????????????????? ?????? 5
    10.4 ???? ? (????????? / ??????????????) ?????? 15
     ??? 100 %
    
การประเมินผลการเรียน     ??????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????????? 10450 ???. 038-352830-40 ??? 450
    ???????? ???? 9.00 - 16.00 ?.
    ???????? ???? 9.00 – 12.00 ?.
    E-mail Address : fmssnp@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????? ?????? 80 ????????????????? (????????????????? 12 ????)
    2. ??????????????????????? ?????????????????? 15 ????
    3. ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
    4. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top