760325 โปรแกรมประยุกต์ในการบัญชี  
Applications in Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760325 โปรแกรมประยุกต์ในการบัญชี (Applications in Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พีรญา  พงษ์ปรสุวรรณ์
วิชาพื้นฐาน 03760112 หลักการบัญชีชั้นกลาง I (Principles of Intermediate Accounting I) และ 03760211 หลักการบัญชีชั้นกลาง ll (Principles of Intermediate Accounting II)
คำอธิบายรายวิชา     การปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์จัดทำบัญชีต่างๆ รวมทั้งการควบคุมภายในเฉพาะและทั่วไปทางคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการปฏิบัติงานบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์
    2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายในทางคอมพิวเตอร์
    3. เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการปฏิบัติงานทางบัญชีได้
    4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 ห้อง 10301 วันพุธ เวลา 8.00 – 10.00 น.
    หมู่ 830 ห้อง 10301 วันพุธ เวลา 10.00 – 12.00 น.
    หมู่ 850 ห้อง 10301 วันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น.
    หมู่ 860 ห้อง 10301 วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น.
    
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารหลัก : เอกสารของผู้สอน และ
     การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี, บริษัท ออโต้ไฟล์ท จำกัด. 2551.
     คู่มือโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express, บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด.
    ตำราอื่นๆ ประกอบ
    1. โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Easy-Acc, บริษัท บิซิเนสซอฟต์ จำกัด
    2. โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี My Account, บริษัท โปรซอฟต์ คอมเทค จำกัด
    3. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, รศ.พลพธู ปียวรรณ และ รศ.ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม. 2550.
    4. การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ทางบัญชี, อุษณา ภัทรมนตรี. 2551.
    
เกณฑ์การวัดผล     10.1 การศึกษาค้นคว้า/แบบฝึกหัด ร้อยละ 5
    10.2 การสอบ ร้อยละ 50
     - การสอบข้อเขียน ร้อยละ 20
     - การสอบปฏิบัติ ร้อยละ 30
    10.3 ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 5
    10.4 อื่น ๆ (กรณีศึกษา / การนำเสนอรายงาน) ร้อยละ 40
     รวม 100 %
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยพิจารณาอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     ห้องพักอาจารย์ 10450
    วันอังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้อง 10450
    E-mail Address : fmssnp@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของตน คือ เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง)
    2. นิสิตต้องเข้าเรียนตรงเวลา หรือเข้าช้าไม่เกิน 15 นาที
    3. นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top