760325 โปรแกรมประยุกต์ในการบัญชี  
Applications in Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760325 โปรแกรมประยุกต์ในการบัญชี (Applications in Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พีรญา  พงษ์ปรสุวรรณ์
วิชาพื้นฐาน 03760112 ??????????????????? I (Principles of Intermediate Accounting I) ??? 03760211 ??????????????????? ll (Principles of Intermediate Accounting II)
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ??????????????????????????????????????????????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????
    4. ????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ??? 10301 ?????? ???? 8.00 – 10.00 ?.
    ???? 830 ??? 10301 ?????? ???? 10.00 – 12.00 ?.
    ???? 850 ??? 10301 ?????? ???? 13.00 – 15.00 ?.
    ???? 860 ??? 10301 ?????? ???? 15.00 – 17.00 ?.
    
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ?????????? : ?????????????? ???
     ?????????????????????????????????????, ?????? ?????????? ?????. 2551.
     ??????????????????????????? Express, ?????? ???????????????????????? ?????.
    ????????? ??????
    1. ?????????????????????????? Easy-Acc, ?????? ???????????? ?????
    2. ?????????????????????????? My Account, ?????? ???????? ?????? ?????
    3. ??????????????????????, ??.????? ??????? ??? ??.??.?????? ?????????. 2550.
    4. ????????????????????????????????????????????, ????? ?????????. 2551.
    
เกณฑ์การวัดผล     10.1 ???????????????/????????? ?????? 5
    10.2 ?????? ?????? 50
     - ?????????????? ?????? 20
     - ????????????? ?????? 30
    10.3 ????????????????????????????? ?????? 5
    10.4 ???? ? (????????? / ??????????????) ?????? 40
     ??? 100 %
    
การประเมินผลการเรียน     ??????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????????? 10450
    ???????? ???? 09.00 – 16.00 ?. ??? 10450
    E-mail Address : fmssnp@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????? 80 ????????????????? (????????????????? 12 ????)
    2. ??????????????????????? ?????????????????? 15 ????
    3. ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
    4. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top