764321 การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน  
Procurement and Purchasing in Supply Chain
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 764321 การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน (Procurement and Purchasing in Supply Chain)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วราภรณ์  ตั้งจิตรเจริญ
วิชาพื้นฐาน 764211 ?????????????????????????????????? (Logistics and Supply Chain Management)
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????
วัตถุประสงค์     1.???????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????
    2.???????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ???????? ???? 9.30 – 12.30 ?. ??? 17306
    ???? 850 ???????? ????16.30–19.30 ?. ??? 17305
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Michiel R. Leenders. Purchasing & Supply Management. 12th ed. (international Edition).
    McGraw-Hill
    2. Arjan J Van Weele. Purchasing and Supply Chain Management. 2nd ed. Thomson Learning
    3. Donal W. Dobler and David N. Burt. Purchasing and Supply Management. 6th ed. (international
    Edition). McGraw-Hill
    4.Handfield,Monczka,Giunipero,Patterson. Sourcing and Supply Chain Management. 4th ed.South-Western
    
เกณฑ์การวัดผล     1) Class attendant and participation 10%
    2) Group / Individual assignments 20%
    3) Midterm Examination 35%
    4) Final Examination 35%
     Total 100%
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ?????? 09.00 – 12.00 ?. ??? 10409 ??????????
ข้อกำหนดในการเรียน     1.????????????????????????????????????????????
    2.?????????????????????????????? 36 ?????? ???? ??????? 80%?????????????????????????
    3.???????????????????????????????????????????????????????????
    4.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top