764321 การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน  
Procurement and Purchasing in Supply Chain
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 764321 การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน (Procurement and Purchasing in Supply Chain)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วราภรณ์  ตั้งจิตรเจริญ
วิชาพื้นฐาน 764211 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
คำอธิบายรายวิชา     บทบาทและความสำคัญของการจัดการด้านการจัดซื้อ ความรับผิดชอบของผู้จัดการ งานจัดซื้อ ความสัมพันธ์ของงานจัดซื้อกับงานอื่น นโยบายและระเบียบการจัดซื้อ การจัดซื้อแบบรวมอำนาจและกระจายอำนาจ การกำหนดคุณลักษณะของสินค้าที่จัดซื้อ การกำหนดขนาดของการจัดซื้อ การเลือกแหล่งขาย
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้ทราบหลักการในการจัดซื้อจัดหา การจัดซื้อจัดหาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเทคนิคในการจัดซื้อ และการเจรจาต่อรอง
    2.เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดซื้อจัดหาในธุรกิจ
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันอังคาร เวลา 9.30 – 12.30 น. ห้อง 17306
    หมู่ 850 วันพฤหัส เวลา16.30–19.30 น. ห้อง 17305
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Michiel R. Leenders. Purchasing & Supply Management. 12th ed. (international Edition).
    McGraw-Hill
    2. Arjan J Van Weele. Purchasing and Supply Chain Management. 2nd ed. Thomson Learning
    3. Donal W. Dobler and David N. Burt. Purchasing and Supply Management. 6th ed. (international
    Edition). McGraw-Hill
    4.Handfield,Monczka,Giunipero,Patterson. Sourcing and Supply Chain Management. 4th ed.South-Western
    
เกณฑ์การวัดผล     1) Class attendant and participation 10%
    2) Group / Individual assignments 20%
    3) Midterm Examination 35%
    4) Final Examination 35%
     Total 100%
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ และพุธ 09.00 – 12.00 น. ห้อง 10409 หรือตามนัด
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตที่มาสายจะไม่ได้รับการเช็คชื่อเข้าเรียน
    2.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง หรือ คิดเป็น 80%ของจำนวนครั้งที่เรียนทั้งหมด
    3.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top