762342 การส่งกำลังทางธุรกิจระหว่างประเทศ  
International Logistics
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762342 การส่งกำลังทางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Logistics)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วราภรณ์  ตั้งจิตรเจริญ
วิชาพื้นฐาน 757112 องค์การและการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดการจัดการธุรกิจในอนาคต ความสำคัญและการจัดส่งกำลังทางธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การจัดส่งกำลังทางธุรกิจระหว่างประเทศ องค์ประกอบในการจัดส่งกำลังบำรุง การจัดส่งกำลังด้านการจัดซื้อ การผลิต การตลาด การเงิน และทรัพยากรมนุษย์ ระบบเอกสาร การจัดการองค์การ และการควบคุมต้นทุนในการจัดส่งกำลัง
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงระหว่างประเทศ
    2.เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคาร 13.00 - 16.00 หมู่ 800 ห้อง 1404
    วันอังคาร 16.30 - 19.30 หมู่ 850 ห้อง 1404
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Kent N. Gourdin. Global Logistics Management. 2nd ed. Blackwell.
    2. Alan Harrison and Remko Van Hoek. Logistics Management and Strategy. 2nd ed. Prentice Hall
    3. Douglas M. Lambert, James R. Stock and Lisa M. Ellram. Supply Chain and Logistics Management. McGraw-Hill
    
เกณฑ์การวัดผล     ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
    การสอบ .
    - การสอบกลางภาค ร้อยละ 35
    - การสอบปลายภาค ร้อยละ 35
    - การจัดทำรายงานและการนำเสนอ ร้อยละ 15
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคารเวลา 09:00 - 11:00. ห้อง 10409 หรือ ตามนัด
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตที่มาสายจะไม่ได้รับการเช็คชื่อเข้าเรียน
    2.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง หรือ คิดเป็น 80%ของจำนวนครั้งที่เรียนทั้งหมด
    3.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top