760421 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์  
Strategic Managerial Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760421 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Managerial Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พัชนิจ_A  เนาวพันธ์
วิชาพื้นฐาน 760323 การบัญชีบริหารขั้นสูง (Advance Managerial
คำอธิบายรายวิชา     หลักการการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ และการประยุกต์ กลยุทธ์ธุรกิจ การออกแบบกลยุทธ์ทางด้านบัญชีบริหาร และประเด็นต่างๆ ทางด้านบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์     1)เพื่อให้นิสิตเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงการบริหารข้อมูลทางการบัญชีและชนิดของต้นทุนต่างๆ
    
    2)เพื่อให้นิสิตสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน และนำเสนอข้อมูลดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานทั้งในด้านการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ
    
    3)เพื่อให้นิสิตกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนและเรื่องทั่วไป
    
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1)สอบกลางภาค ร้อยละ 50
    
    2)สอบปลายภาค ร้อยละ 50
    
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
    
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    
    
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top