753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
Microeconomics
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์
วิชาพื้นฐาน ?????
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????? ??????????????? ????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????? ????????? ?????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3. ?????????????????????????????????????
    4. ?????????????????????? ????????????? ????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ???????? ???? 9.00-12.00 ?. ??? 17401
     ???? 801 ???????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 17401
     ???? 850 ?????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 17401
     ???? 851 ????????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 17401
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????????????????
    ??????? ?????????????. 2550. ????????????????? ???????????. ?????? : ????????? ???????????? ??????????
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????????????????????????????????? 10%
    2. ??????????????????????
     ???????????? 40%
     ????????????? 40%
    3. ????????????????????????? 10%
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ????????????? 9.00-12.00 ?. ??????/?????????????????????????? ???????????????? 10406
    ????? : fmsjtt@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ???????? Learning Center ????????????????? ??????????????? ??????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????? e-mail address ??????????????
    2. ?????????????????????????????? 36 ??????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????
    4. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    5. ??????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top