753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
Microeconomics
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา     ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน ค่าความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การผลิตและต้นทุน กำไรสูงสุด ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด การกำหนดราคาดุลยภาพ และประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและการนำไปใช้ในทางธุรกิจ
    2. สามารถประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการดำเนินชีวิตประจำวันและในทางธุรกิจได้
    3. เสริมสร้างวินัยในการอยู่ในสังคมแก่นิสิต
    4. เพื่อฝึกทักษะในการทำงาน ความรับผิดชอบ และการบริหารเวลา
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 17401
     หมู่ 801 วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 17401
     หมู่ 850 วันพุธ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 17401
     หมู่ 851 วันจันทร์ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 17401
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก
    จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์. 2550. เศรษฐศาสตร์จุลภาค ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า
เกณฑ์การวัดผล     1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและทดสอบย่อย 10%
    2. การสอบกลางภาคและปลายภาค
     การสอบกลางภาค 40%
     การสอบปลายภาค 40%
    3. การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน 10%
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ และวันพุธเวลา 9.00-12.00 น. และวัน/เวลาอื่นที่นัดหมายกับนิสิต ที่ห้องพักอาจารย์ 10406
    อีเมล : fmsjtt@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตใช้ Learning Center คณะวิทยาการจัดการ เพื่อทราบประกาศ การบ้าน รายงานที่ได้รับมอบหมายของรายวิชา โดยนิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ต้องลงทะเบียน e-mail address ผู้เรียนในระบบ
    2. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    3. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    5. นิสิตต้องเข้าเรียนและส่งงานตรงเวลา

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top