301201 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
Resource and Environmental Conservation
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 301201 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Resource and Environmental Conservation)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วรพล  จันทร์งาม
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     แนวความคิดและหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด หลักการ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 6103
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการเข้าร่
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนด
การให้นิสิตเข้าพบ     วันเสาร์ เวลา 12.45-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. หรือวันเวลาที่เหมาะสมโดยที่มีการนัดหมายระหว่างผู้สอนกับนิสิตเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียดวิชาต่างๆ อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ ส่วนงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
    
    อ.วรพล จันทร์งาม worapon24@hotmail.com
    อ.ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ psdscp@ku.ac.th
    อ.วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา worasit@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    4) นิสิตต้องเข้าร่วมการฝึกภาคปฏิบัติการนอกสถานที่และการจัดทำรายงานการศึกษากลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top