301201 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
Resource and Environmental Conservation
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 301201 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Resource and Environmental Conservation)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วรพล  จันทร์งาม
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1) ????????????????????????????????????????? ???????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ???????? ???? 09.00-12.00 ?. ??? 6103
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1. ?????????????????????????????????? ????????????
การประเมินผลการเรียน     ??????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????? ???? 12.45-13.00 ?. ??? 16.00-17.00 ?. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????? ????????????????? ?????????????????
    
    ?.???? ???????? worapon24@hotmail.com
    ?.??.??????? ??????? psdscp@ku.ac.th
    ?.???????? ???????? ? ?????? worasit@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ?????????????????????????????? 36 ??????
    2) ???????????????????????????????????????????????????????????
    3) ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    4) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top