763241 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  
Human Relations in Hotel and Tourism Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763241 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (Human Relations in Hotel and Tourism Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อรรธิกา  พังงา
วิชาพื้นฐาน 757112
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1) ??????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ????????? ???? 09.00-12.00 ??? 1412
    ???? 851 ????????? ???? 16.00-19.30 ??? 10302
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???? 9.00-16.00 ?.
     ?????? ajarnpta@yahoo
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ????????????????????????????? 36 ?????? ????????????????? ??????????????????????
     2) ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
     3) ?????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top