763241 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  
Human Relations in Hotel and Tourism Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763241 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (Human Relations in Hotel and Tourism Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อรรธิกา  พังงา
วิชาพื้นฐาน 757112
คำอธิบายรายวิชา     สภาพแวดล้อมและการจัดทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมแล
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจความสัมพันธ์นะหว่างอุตสาหกรร
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00 ห้อง 1412
    หมู่ 851 วันจันทร์ เวลา 16.00-19.30 ห้อง 10302
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     โดยพิจารณาคะแนนทั้งกลุ่มและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
การให้นิสิตเข้าพบ     เวลา 9.00-16.00 น.
     อีเมล์ ajarnpta@yahoo
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อบว่า 36 ชั่วโมง ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
     2) นิสิตจะต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่เข้าห้องเรียน มิฉะนั้นจะถูกเชิญออกจากห้อง
     3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะการสอนอันจะมีผลทำให้การสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top