757122 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757122 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กิริยา  กุลชนะรัตน์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1) ???????????????????????????????????? ??????
วัน/เวลา/สถานที่     ????????????
    09.00-12.00 ?. ???? 800
    13.00-16.00 ?. ???? 801
    16.30-19.30 ?. ???? 850
    ????? 10 ??? 10305
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     ??????? ???????????????? 20 ?????
    ?????????
การประเมินผลการเรียน     ??????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ?????????????????????????????? 36 ??????
    2) ???????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top