757122 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757122 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กิริยา  กุลชนะรัตน์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     การนำเอาหลักการและวิธีการทางสถิติมาใช้ในการตัดสินใ
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการทางสถิติ ที่เกี
วัน/เวลา/สถานที่     ทุกวันจันทร์
    09.00-12.00 น. หมู่ 800
    13.00-16.00 น. หมู่ 801
    16.30-19.30 น. หมู่ 850
    อาคาร 10 ห้อง 10305
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     สอบย่อย หรืองานที่มอบหมาย 20 คะแนน
    สอบกลางภาค
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดวิเคราะห์โดยอิงกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top