760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี  
Research Methods in Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน
 
ตารางนัดปรึกษา

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี (Research Methods in Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน 757122 Business Statistics
คำอธิบายรายวิชา     หลักและระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยด้านก
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญข
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 850 วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10212
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์และวันพุธ เวลา 14.00-16.00 น. หรือวันเวลาที่เหมาะสมโดยที่มีการนัดหมายระหว่างผู้สอนกับนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในตารางนัดหมายรายวิชาของศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ www.ms.src.ku.ac.th หรือ ก้อง 10404
    
    อีเมล์ toemsak@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    4) นิสิตต้องเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติและการจัดทำรายงานการวิจัยกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top