108111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I  
Microeconomics I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 108111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (Microeconomics I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา     ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน ค่าความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การผลิตและต้นทุน กำไรสูงสุด ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด การกำหนดราคาดุลยภาพ และประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค
    2. สามารถประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน
    3. เสริมสร้างวินัยในการอยู่ในสังคมแก่นิสิต
    4. เพื่อฝึกทักษะในการทำงาน ความรับผิดชอบ และการบริหารเวลา
วัน/เวลา/สถานที่     ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553
    หมู่ 800 วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 6103
     หมู่ 850 วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 6103
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์. 2550. เศรษฐศาสตร์จุลภาค ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า
เกณฑ์การวัดผล     1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและทดสอบย่อย 10%
    2. การสอบกลางภาคและปลายภาค
     การสอบกลางภาค 40%
     การสอบปลายภาค 40%
    3. การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน 10%
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร และวันพุธ 9.00-12.00 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
     และวัน/เวลาอื่นที่นัดหมายกับนิสิต ที่ห้องพักอาจารย์ 10406
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตใช้ Lerning Center คณะวิทยาการจัดการ เพื่อทราบประกาศ การบ้าน รายงานที่ได้รับมอบหมายของรายวิชา โดยนิสิตทุกคนที่ลงทะเบียน ต้องลงทะเบียน e-mail address ผู้เรียนในระบบ
    2) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วดมง
    3) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    5) นิสิตต้องเจ้าเรียนและส่งงานตรงเวลา

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top