999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต  
Environment, Technology and life
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต (Environment, Technology and life)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ชีวิต และการปฏิสัมพันธ์ วิวั
วัตถุประสงค์     เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 บรรยาย วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น. อาคาร 6 ห้อง 6103
    หมู่ 801 บรรยาย วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. อาคาร 6 ห้อง 6103
    หมู่ 801 บรรยาย วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. อาคาร 6 ห้อง 6103
    หมู่ 800 (01999213) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
     บรรยาย วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. อาคาร 1 ห้อง 1401/1
    หมู่ 850 (999213) ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
     บรรยาย วันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น. อาคาร 10 ห้อง 10306
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     ติดต่อในเวลาราชการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า
    
    อาจารย์อรนุช ค้อไผ่ oranut@src.ku.ac.th
    อาจารย์จรรยา เจตน์เจริญ janya@src.ku.ac.th
    อาจารย์พิมพ์พร แสงวิเชียร napimporn@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top