390451 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
Humen Resource Management in the Tourism Industry
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 390451 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Humen Resource Management in the Tourism Industry)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อรรธิกา  พังงา
วิชาพื้นฐาน 757112
คำอธิบายรายวิชา     สภาพแวดล้อมและการจัดทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมแล
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจความสัมพันธ์นะหว่างอุตสาหกรรม
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00 ห้อง 1412
    หมู่ 851 วันจันทร์ เวลา 16.00-19.30 ห้อง 10302
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน      โดยพิจารณาคะแนนทั้งกลุ่มและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
การให้นิสิตเข้าพบ      เวลา 9.00-16.00 น.
     อีเมล์ ajarnpta@yahoo
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อบว่า 36 ชั่วโมง ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
     2) นิสิตจะต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่เข้าห้องเรียน มิฉะนั้นจะถูกเชิญออกจากห้อง
     3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะการสอนอันจะมีผลทำให้การสอน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top