762313 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ  
International Financial Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762313 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จตุพร  ตังคทัช
วิชาพื้นฐาน 759211การจัดการการเงิน Financial Management
คำอธิบายรายวิชา     ดูที่ syllabus
วัตถุประสงค์     ดูที่ syllabus
วัน/เวลา/สถานที่     พุธ 16:30-19:30 น. ศุกร์ 9:00-12:00 น. และ 16:30-19:30 น. ห้อง 10205
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Butler MULTINATIONAL FINANCE
เกณฑ์การวัดผล     การสอบกลางภาค (Mid-Term Examination) ร้อยละ 50
    การสอบปลายภาค (Final Examination) ร้อยละ 50
การประเมินผลการเรียน     ใช้วิธีอ้างอิงเกณฑ์ร้อยละ 50 เพื่อใด้รับเกรด D และอิงกลุ่มสำหรับการแบ่งเกณฑ์ เพื่อจำแนกระดับความสามารถ
การให้นิสิตเข้าพบ     สามารถเข้าพบอาจารย์ผู้สอนก่อนและหลังการเรียนการสอนตามตารางการเรียนการสอน และติดต่อเวลาอื่นด้วยการนัดหมายอาจารย์ผู้สอน
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องนำเครื่องคำนวณเข้าเรียนทุกครั้ง สำหรับการสอบกลางภาค และปลายภาคอนุญาตให้นำเฉพาะเครื่องคำนวณที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสอบเท่านั้น และนำเข้าสอบได้ไม่เกิน 2 เครื่อง
    2. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
    3. ไม่อนุญาตให้นิสิตที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยเข้าเรียน
    4. นิสิตต้องประพฤติตนอย่างเหมาะสมระหว่างการเรียน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top