132491 วิธีวิจัยทางธุรกิจ  
Research Methods in Businesss
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน
 
ตารางนัดปรึกษา

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132491 วิธีวิจัยทางธุรกิจ (Research Methods in Businesss)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน 132338 ?????????????????????????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????? ???????????????????
วัตถุประสงค์     1) ????????????????????????????????? ?????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ?????? ???? 09.00-12.00 ?. ??? 10109
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) ?????????????????????????????????? ??????????????
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????????????????? ???? 15.00-16.30 ?. ???????? ???? 14.00-18.00 ?. ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????? ????????????????? http://www.ms.src.ku.ac.th/
    
    E-mail teomsak@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ?????????????????????????????? 36 ??????
    2) ???????????????????????????????????????????????????????????
    3) ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    4) ????????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top