999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai Language for Communication
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วิไลศักดิ์  กิ่งคำ
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความคิดกับการใช้ภาษา ภาษากับสังคม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยสื่อการสาร
วัตถุประสงค์     เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยสามารถใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารในสังคม
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคาร 09.00-12.00 น. ห้อง 6103 หมู่ 800
     วันอังคาร 13.00-16.00 น. ห้อง 6103 หมู่ 850
     วันอังคาร 16.30-19.30 น. ห้อง 6103 หมู่ 801
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำราหรือเอกสารหลัก
     1. ตำราภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของ โครงการบริหารวิชาบูรณาการ
     2. หลักภาษาไทย ของ อาจารย์ กำชัย ทองหล่อ
    2. ตำราหรือเอกสารประกอบ
     1. ลักษณะสำคัญของภาษาไทย การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง และราชาศัพท์ ของ ผะอบ โปษะกฤษณะ
     2. การเขียน ตอนที่ 3 ประเภทงานเขียน ของ สุมาลี นิมมานุภาพ
     3. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของ รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
เกณฑ์การวัดผล     1. การนำเสนอผลงาน และแบบฝึกหัด ร้อยละ 10
    2. รายงาน และทดสอบในห้องเรียน ร้อยละ 15
    3. สอบกลางภาค ร้อยละ 35
    4. สอบปลายภาค ร้อยละ 35
    5. การเข้าห้องเรียนสม่ำเสมอและแต่งการสุภาพ ร้อยละ 5
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 8.30-9.00 น., 12.00-13.00 น., 16.00-16.30 น. ห้องพักอาจารย์พิเศษ
    โทรศัพท์ (02) 579-5566-8 ต่อ 1410
    อีเมล์ wilaisak.k@ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top