352231 การโฆษณา  
Advertising I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 352231 การโฆษณา (Advertising I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ทัชชากร วรัญญา  สัมมะสุต
วิชาพื้นฐาน ?????
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????? ?????????
วัตถุประสงค์     1.???????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่      w
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1.Contemporary Advertising ( W
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????????? 35 %
    2. H
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? ??? ???????? ???? 12.00
ข้อกำหนดในการเรียน     1.??????????????????????? 3 ????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top