763343 การจัดการธุรกิจเรือสำรา  
Cruise Business Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763343 การจัดการธุรกิจเรือสำรา (Cruise Business Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ชัยรัตน์  รัตโนภาส
วิชาพื้นฐาน 757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)
คำอธิบายรายวิชา     พัฒนาการของธูรกิจเรือสำราญ รูปร่างลักษณะของเรือ อง
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของธุรกิจ และอ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันเสาร์ 09.00-12.00 น.
    หมู่ 850 วันเสาร์ 13.00-16.00 น.
    อาคารคณะวิทยาการจัดการ ห้อง 10308
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     สอบกลางภาค ร้อยละ 40
    สอบหลายภาค ร้อยละ 40
    กรณีศึ
การประเมินผลการเรียน     คะแนนรวมทั้งกลุ่มและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top