763343 การจัดการธุรกิจเรือสำรา  
Cruise Business Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763343 การจัดการธุรกิจเรือสำรา (Cruise Business Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ชัยรัตน์  รัตโนภาส
วิชาพื้นฐาน 757111 ?????????????? (Introduction to Business)
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????? ?????????????????? ?
วัตถุประสงค์     1) ????????????????????????????????????????? ????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ???????? 09.00-12.00 ?.
    ???? 850 ???????? 13.00-16.00 ?.
    ?????????????????????? ??? 10308
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     ????????? ?????? 40
    ?????????? ?????? 40
    ??????
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top